Trichloro[2-chloro-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]phosphorus(1+), hexachlorophosphate(1-)


Notes

Go To: Top