1,1',1"-(5'-Phenyl[1,1':2',1"-terphenyl]-3',4',6'-triyl)trisethanone


Notes

Go To: Top