5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2h-chromen-7-yl 6-o-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside


Notes

Go To: Top