1,4-Dihydro-1-phenyl-2-[(phenylmethylene)amino]pyrrolo[3,4-b]indol-3(2h)-one


Notes

Go To: Top