R,S-N-methyl-1-(2-methoxyphenyl)-2-aminopropane-M (O-demethyl-methyoxy-), isomer 2, 2AC


Notes

Go To: Top