R,S-3',4'-methylenedioxy-α-pyrrolidinopropiophenone-M (desmethylene-desamino-oxo-), diethylated


Notes

Go To: Top