Species with data from:

Nesterov, I.A.; Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Tsvetkov, V.S., Thermodynamics of alkylbenzene sorption and evaporation. IV. Enthalpies of evaporation and thermodynamics chracteristics of sorption by stationary phases OV-101 and PEG-40M, Izvestia vysshikh uchebnykh zavedenii. Khimia i khimicheskaia tekhnologia (Chemistry and chemical technology), 2000, 43, 4, 39-45.

91 matching species were found.

For each matching species the following will be displayed:

Click on the name to see more data.

 1. p-Cymene (C10H14)
 2. Toluene (C7H8)
 3. Benzene (C6H6)
 4. Ethylbenzene (C8H10)
 5. p-Xylene (C8H10)
 6. o-Xylene (C8H10)
 7. Benzene, 1,3-dimethyl- (C8H10)
 8. Mesitylene (C9H12)
 9. Benzene, propyl- (C9H12)
 10. Benzene, (1-methylethyl)- (C9H12)
 11. Benzene, n-butyl- (C10H14)
 12. Benzene, 1-ethyl-3-methyl- (C9H12)
 13. o-Cymene (C10H14)
 14. Benzene, 1-ethyl-2-methyl- (C9H12)
 15. Benzene, 1-ethyl-4-methyl- (C9H12)
 16. Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)- (C10H14)
 17. Benzene, tert-butyl- (C10H14)
 18. Benzene, (1-methylpropyl)- (C10H14)
 19. Benzene, pentyl- (C11H16)
 20. Benzene, 1,3-diethyl- (C10H14)
 21. Benzene, 1-methyl-3-propyl- (C10H14)
 22. Benzene, 1,4-diethyl- (C10H14)
 23. Benzene, 1-methyl-2-propyl- (C10H14)
 24. Benzene, 1,2-diethyl- (C10H14)
 25. Benzene, 1-methyl-4-propyl- (C10H14)
 26. Benzene, hexyl- (C12H18)
 27. Benzene, 1,4-bis(1-methylethyl)- (C12H18)
 28. 4-tert-Butyltoluene (C11H16)
 29. Benzene, 1,3,5-triethyl- (C12H18)
 30. Benzene, octyl- (C14H22)
 31. Benzene, 1,3-bis(1-methylethyl)- (C12H18)
 32. Benzene, (1,1-dimethylpropyl)- (C11H16)
 33. Benzene, heptyl- (C13H20)
 34. Benzene, 1,3,5-tris(1-methylethyl)- (C15H24)
 35. Benzene, 1,4-bis(1,1-dimethylethyl)- (C14H22)
 36. Benzene, 1-ethyl-4-(1-methylethyl)- (C11H16)
 37. Benzene, 1-ethyl-3-(1-methylethyl)- (C11H16)
 38. Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-3-methyl- (C11H16)
 39. Benzene, 1,2,4-triethyl- (C12H18)
 40. Benzene, 1,3-diethyl-5-methyl- (C11H16)
 41. Benzene, 1,2-bis(1-methylethyl)- (C12H18)
 42. 1-Ethyl-2-isopropylbenzene (C11H16)
 43. Benzene, 2,4-diethyl-1-methyl- (C11H16)
 44. Benzene, 1,3-dimethyl-5-(1-methylethyl)- (C11H16)
 45. Benzene, 1,2-dimethyl-4-(1-methylethyl)- (C11H16)
 46. 1,4-Dimethyl-2-propylbenzene (C11H16)
 47. Benzene, 1-methyl-2-pentyl (C12H18)
 48. Benzene, 1,4-diethyl-2-methyl- (C11H16)
 49. Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-ethyl- (C12H18)
 50. Benzene, 1,2-diethyl-4-methyl- (C11H16)
 51. Benzene, 1-methyl-4-pentyl (C12H18)
 52. Benzene, 1,3-bis(1,1-dimethylethyl)- (C14H22)
 53. Benzene, 1-methyl-3-pentyl (C12H18)
 54. Benzene, 1-(1-methylethyl)-4-propyl (C12H18)
 55. Benzene, 1,4-dimethyl-2-(1-methylethyl)- (C11H16)
 56. Benzene, 2,4-dimethyl-1-(1-methylethyl)- (C11H16)
 57. Benzene, 1,4-dimethyl-2-(1-methylpropyl) (C12H18)
 58. Benzene, 2-butyl-1,4-dimethyl (C12H18)
 59. Benzene, 1-(1-methylethyl)-3-propyl (C12H18)
 60. 1-Methyl-4-n-hexylbenzene (C13H20)
 61. Benzene, 1,3-diethyl-2-methyl- (C11H16)
 62. Benzene, 1-butyl-4-(1-methylpropyl) (C14H22)
 63. Benzene, 1,2-diethyl-3-methyl- (C11H16)
 64. Benzene, 1-heptyl-4-methyl (C14H22)
 65. Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-3-ethyl- (C12H18)
 66. 1,2-Dimethyl-3-isopropylbenzene (C11H16)
 67. 1,2,4-Tri-isopropylbenzene (C15H24)
 68. Benzene, 1,3-diisopropyl-5-propyl (C15H24)
 69. 1-Methyl-2-n-hexylbenzene (C13H20)
 70. Benzene, 1-methyl-4-(1,1-dimethylpropyl) (C12H18)
 71. Benzene, 1,4-bis-(1-methylpropyl) (C14H22)
 72. Benzene, 1,4-dimethyl-2,5-bis(1-methylethyl)- (C14H22)
 73. 1-Isopropyl-3-tert-butylbenzene (C13H20)
 74. Benzene, 1-methyl-3-hexyl- (C13H20)
 75. Benzene, 1,2-dimethyl-4,5-bis-(1-methylethyl) (C14H22)
 76. Benzene, 1,4-dimethyl-2,6-bis-(1-methylethyl) (C14H22)
 77. Benzene, 1-butyl-3-(1-methylpropyl) (C14H22)
 78. Benzene, 1,3-bis(1-methylpropyl)- (C14H22)
 79. Benzene, 1,4-dimethyl-2-pentyl (C13H20)
 80. Benzene, 1,5-dimethyl-2,4-bis(1-methylethyl)- (C14H22)
 81. Benzene, 1-heptyl-2-methyl (C14H22)
 82. Benzene, 1-methyl-2-octyl (C15H24)
 83. Benzene, 1-(1-methylethyl)-4-(1,1-dimethylethyl) (C13H20)
 84. Benzene, 1,3-dimethyl-2,5-bis-(1-methylethyl) (C14H22)
 85. Benzene, 1,3-dimethyl-2,6-bis-(1-methylethyl) (C14H22)
 86. Benzene, 1,4-dimethyl-2-hexyl (C14H22)
 87. Benzene, 1-methyl-3-heptyl (C14H22)
 88. Benzene, 1-methyl-3-octyl (C15H24)
 89. Benzene, 1-methyl-4-octyl (C15H24)
 90. Benzene, 1,3-dimethyl-2,4,6-tris-(1-methylethyl) (C17H28)
 91. Benzene, 1,3-dimethyl-2,4,5-tris-(1-methylethyl) (C17H28)