Species with data from:

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Marenkova, L.I.; Danilova, T.F.; Shvets, G.N.; Tsvetnitskaya, S.I.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 406, 1-2, 99-104, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)83175-4 .

14 matching species were found.

For each matching species the following will be displayed:

Click on the name to see more data.

 1. Hexamethyldisilazane (C6H19NSi2)
  C6H19NSi2
 2. Diethylamine, TMS derivative (C7H19NSi)
  C7H19NSi
 3. Dimethylamine, TMS derivative (C5H15NSi)
  C5H15NSi
 4. Methylamine, 2TMS derivative (C7H21NSi2)
  C7H21NSi2
 5. 1,1,1-Triethyl-N,N-bis(1-methylpropyl)silanamine (C14H33NSi)
 6. N-(1,1-dimethylethyl)-1,1,1-triethylsilanamine (C10H25NSi)
 7. 1,1,1-Triethyl-N-(1-methylbutyl)silanamine (C11H27NSi)
 8. N,N,N',N',N'',N'-hexamethylsilanetriamine (C12H31N3Si)
 9. 1,1,1-Triethyl-N-(1-methylethyl)silanamine (C9H23NSi)
 10. N,N-dibutyl-1,1,1-triethylsilanamine (C14H33NSi)
 11. 1,1,1-Triethyl-N-octylsilanamine (C14H33NSi)
 12. 1,1,1-Triethyl-N-propylsilanamine (C9H23NSi)
 13. N,1,1,1-tetramethylsilanamine (C4H13NSi)
 14. Pentaethylsilanamine (C10H25NSi)