3,4-Didehydro-14-ethyl-21-methoxycarbonyl-3-(2-methoxycarbonylvinyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-9-vinyl-23h, 25h-phorbine


Notes

Go To: Top