(Z,z)-1,3,4-triphenyl-2,5-bis(phenylmethylene)-3-cyclopeneten-1ol


Notes

Go To: Top