Difluoro[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-N-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)-ethylidene-2,2-propanediaminato(2-)-N]-bis(trifluoromethyl) sulfur


Notes

Go To: Top