5-Chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine (etoricoxib)


Notes

Go To: Top