tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dionato-O,O')lanthanum


Notes

Go To: Top