1,1',1"-(5'-Phenyl[1,1':3',1"-terphenyl]-2',4',6'-triyl)trisethanone


Notes

Go To: Top