Search Results

Search criteria:

Author:Zverev, V.V.

You may also wish to search for items by Zverev, V. and Zverev.

31 matching references were found.

Zverev, V.V.; Vovna, V.I.; El'man, M.S.; Kitaev, Yu.P.; Vilesov, F.I., Photoelectronic spectra and electronic and three-dimensional structures of acyclic azines, Dokl. Phys. Chem., 1973, 213, 1100, In original 1117. [all data]

Zverev, V.V.; Vovna, V.I.; El'man, M.S.; Kitaev, Yu.P.; Vilesov, F.I., Photolectron spectra and spatial structure of acyclic azines, Dokl. Phys. Chem., 1973, 213, 945, In original 1319. [all data]

Zverev, V.V.; Vilesov, F.I.; Vovna, V.I.; Lopatin, S.N.; Kitaev, Y.P., Photoelectron spectra, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1975, 1975, 1051. [all data]

Zverev, V.V.; Vovna, V.I.; Kitaev, Yu.P.; Vilesov, F.I., Photoelectron spectrum and structure of formaldehyde azine, J. Struct. Chem., 1975, 16, 947. [all data]

Zverev, V.V.; Villem, Y.Y.; Ermolaeva, L.V.; Lisin, A.F., The photoelectron spectra and electronic structure of unsaturated phosphoryl compounds, Dokl. Phys. Chem., 1978, 246, 1368. [all data]

Zverev, V.V.; Villem, Ya.Ya.; Bel'skii, V.E.; Kitaev, Yu.P., The photoelectronic spectra of phosphoryl compounds, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1979, 1, 84. [all data]

Zverev, V.V.; Villem, Y.Y.; Islamov, R.G.; Kitaev, Y.P., Photoelectron spectrum and electron structure of vinylphosphonic dichloride Cl2P(O)CH=CH2, Zh. Obshch. Khim., 1979, 49, 1737. [all data]

Vereschagin, A.N.; Salikova, A.M.; Zverev, V.V.; Saitkulova, F.G.; Villem, Y.Y., Physical properties, conformations, and intramolecular interactions of α, α-dichlorodimethyl ether, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1980, 997. [all data]

Zverev, V.V.; Villem, Y.Y., Ionizationp potentials of phosphoryl compounds, J. Struct. Chem., 1980, 21, 22, In original 30. [all data]

Arshinova, R.P.; Zverev, V.V.; Villem, Y.Y.; Villem, N.V., Ionization potentials, electron structures, and steric structures of tervalent-phosphorus di-and tri-esters, J. Gen. Chem. USSR, 1981, 51, 1503, In original 1757. [all data]

Zverev, V.V.; Ermolaeva, L.V., Ionization potentials and intramolecular charge transfer. II. The photoelectron spectrum and electronic structure of trichloromethylbenzene, Zh. Strukt. Khim., 1981, 22, 22. [all data]

Zverev, V.V.; Villem, Y.Y.; Villem, N.V.; Liorber, B.G.; Kitaev, Y.P., Photoelectron spectra of some unsaturated three- and four-coordinate phosphorus compounds, J. Gen. Chem. USSR, 1981, 51, 303. [all data]

Zverev, V.V.; Villem, Y.Y.; Arshinova, R.P., Photoelectron spectra of di- and triesters of trivalent phosphorus, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1981, 256, 1412. [all data]

Zverev, V.V.; Ashrafullina, L.K.; Villem, Y.Y.; Villem, N.V.; Shagidullin, R.R., Photoelectron spectrum and electronic and steric structure of o-aminothiophenol, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1982, 2165. [all data]

Zverev, V.V.; Villem, Ya.Ya.; Villem, N.V.; Klimovitskii, E.N.; Arbuzov, B.A., Photoelectron spectra and intramolecular interactions of dimethoxymethane and 4,7-dihydro-1,3-dioxepin, J. Gen. Chem. USSR, 1982, 52, 1674, In original 1888. [all data]

Zverev, V.V.; Bazhanova, Z.G.; Villem, N.V.; Villem, Ya.Ya., Photoelectron spectra and electronic structure of organophosphorous compounds of tricoordinated phosphorus with a phosphorus-sulfur bond, J. Gen. Chem. USSR, 1983, 53, 1775, In original 1968. [all data]

Zverev, V.V.; Bazhanova, Z.G.; Villem, N.V.; Villem, Y.Y.; Kitaev, Y.P., Photoelectron spectra and electronic structures of organophosphorus compounds., J. Gen. Chem. USSR, 1986, 56, 85. [all data]

Zverev, V.V.; Vakar, V.M.; Villem, Y.Y.; Villen, N.V.; Karelov, A.A., Photoelectron spectra and electronic structures of organophosphorus compounds. Timethylsilyl phosphites and amidophosphites, J. Gen. Chem. USSR, 1986, 56, 1807. [all data]

Plemenkov, V.V.; Zverev, V.V.; Vakar, V.M.; Ermolaeva, L.V.; Ignatchenko, A.V.; Tserevitinov, B.O.; Bolesov, I.G., Photoelectric spectra, orbital interactions, and conformations in 1-alkenyl-1-methylcyclopropanes and 3-alkenyl-3-methylcyclopropenes, J. Gen. Chem. USSR, 1989, 59, 874. [all data]

Zverev, V.V.; Sinyashina, T.N.; Mironov, V.F., Photoelectron spectra and electronic structures of organophosphorus compounds. IX. Fluorine-containing phosphites, J. Gen. Chem. USSR, 1990, 60, 696. [all data]

Zverev, V.V.; Bazhanova, Z.G.; Villem, Ya.Ya.; Villem, N.V.; Zavalishina, A.I.; Orzhekovskaya, E.I.; Nifant'ev, E.E., Photoelectron spectra and electronic structure of organophosphorus compounds. XII. 1,3,2-Diazaphosphorinanes, J. Gen. Chem. USSR, 1991, 61, 2494. [all data]

Zverev, V.V.; Gryaznova, T.V.; Kibardin, A.M., Photoelectron spectra and electronic structure of organophosphorus compounds. XIV. 1,3,2-Diazaphospholenes, J. Gen. Chem. USSR, 1991, 61, 2690. [all data]

Zverev, V.V.; Il'yasov, A.V.; Aminova, R.M.; Zobova, N.N.; Sagitova, R.N., 13C NMR spectra and photoelectron spectra of acyl isocyanates, J. Gen. Chem. USSR, 1991, 61, 1031. [all data]

Zverev, V.V.; Ionkin, A.S., Photoelectron spectra and electronic structure of organophosphorus compounds. XIII. 1-(Dialkylaminoalkylidene)phenylphosphines, J. Gen. Chem. USSR, 1991, 61, 2684. [all data]

Zverev, V.V.; Islamov, R.G.; Khusainova, N.G., Photoelectron spectra and electronic structure of organophosphorus compounds. XI. Phosphorylated allenes and ethylenes, J. Gen. Chem. USSR, 1991, 61, 2174. [all data]

Kiselev, V.D.; Sakhabutdinov, A.G.; Shakirov, I.M.; Zverev, V.V.; Konovalov, A.I., Bis reactants in Diels-Alder reactions. VII. Preparation and properties of polyadducts of reactions of bis(polymethylcyclopentadienes) and bis(maleimides), Zh. Org. Khim., 1992, 28, 2244. [all data]

Zverev, V.V., Electronic structure and conformation of N-amino-2,5-dimethylpyrrole derivatives and N-formylaniline, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1992, 3, 602. [all data]

Kiselev, V.D.; Kashaeva, E.A.; Galiakberova, M.G.; Konovalov, A.I.; Litvinov, I.A.; Kataeva, O.N.; Zverev, V.V.; Naumov, V.A., Kinetics and thermochemistry of the Diels-Alder reaction of 3,6-dimethoxycarbonyltetrazine with alkenes, J. Org. Chem. USSR, 1993, 29, 1428. [all data]

Zverev, V.V.; Titova, Z.S., Theoretical and experimental investigation of stereoelectronic interactions in H-complexes of sulfenamide derivatives, Izv. Akad. Nauk Ser. Khim., 1996, 2894. [all data]

Kiselev, V.D.; Kashaeva, E.A.; Galiakberova, M.G.; Konovalov, A.I.; Litvinov, I.A.; Kataeva, O.N.; Zverev, V.V.; Naumov, V.A., Kinetics and thermochemistry of the Diels-Alder reaction of 3,6-dimethoxycarbonyltetrazine with alkenes, Russ. J. Org. Chem., 1993, 29, 1428-1434. [all data]

Zverev, V.V.; Villem, Y.Y.; Villem, N.V.; Klimovitsky, E.N.; Arbuzov, B.A., Photoelectron spectra and intramolecular interactions in methylal and 1,3-d ioxa-5-cycloheptene, Zh. Obshch. Khim., 1982, 52, 1888-1893. [all data]