Search Results

Search criteria:

Author:Zhang, Ji-Biao

You may also wish to search for items by Zhang.

4 matching references were found.

Tan, Zhi-Cheng; Sun, Li-Xian; Meng, Shuang-He; Li, Li; Xu, Fen; Yu, Ping; Liu, Bei-Ping; Zhang, Ji-Biao, Heat capacities and thermodynamic functions of p-chlorobenzoic acid, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2002, 34, 9, 1417-1429, https://doi.org/10.1016/S0021-9614(02)00165-9 . [all data]

Zhang, Ji-Biao; Gao, Xu-Guo; Tan, Zhi-Cheng; Meng, Shuang-He; Zhang, Li-Ming; Li, Shao-Hui, A thermochemical study of 2,2´-bis(di-itp-toluenephosphino)-1,1´-binaphthyl, Thermochimica Acta, 1997, 297, 1-2, 1-5, https://doi.org/10.1016/S0040-6031(97)00185-8 . [all data]

Zhang, Ji-Biao; Tan, Zhi-Cheng; Meng, Shuang-He; Li, Shao-Hui; Zhang, Li-Ming, Heat capacity and thermal decomposition of dicyandiamide, Thermochimica Acta, 1997, 307, 1, 11-15, https://doi.org/10.1016/S0040-6031(97)00323-7 . [all data]

Zhang, Ji-Biao; Tan, Zhi-Cheng; Gao, Xu-Guo; Meng, Shuang-He; Li, Li, Heat capacity and thermal decomposition of 1,6-bis(diphenylphosphino)hexane, Thermochimica Acta, 1998, 322, 2, 89-94, https://doi.org/10.1016/S0040-6031(98)00494-8 . [all data]