Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Zakharov

41 matching references were found.

Berman, S.S.; Zakharov, A.A.; Petrov, V.A., Equilibrium relationships of geometric isomers of tetraalkyl cyclohexanes., Neftekhimiya, 1967, 7, 850. [all data]

Zakharov, A.A.; Yakovlev, V.F., Empirical relations for the determination of the heat capacities of unassociated liquids, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1971, 45, 374. [all data]

Zakharov, A.A., Heat Capacity of Liquid Mercury and Carbon Tetrachloride, Nauch. Tr. Vses. Zaoch. Mashinostroit. Inst., 1968, No. 6, 326-30. [all data]

Karavaeva, B.I.; Spryskov, A.A.; Zakharov, A.G., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 1356. [all data]

Gratheva, G.D.; Zakharov, A.I., Zh. Org. Khim., 1966, 2, 965-9. [all data]

Zakharov, A.I.; Aleshina, L.A.; Macharacek, K., Chem. Prum., 1962, 12, 23. [all data]

Zakharov, A.I.; Il'ina, G.D., The Action of Concentrated Hydrochloric Acid on Tetramethylbutynediol, Zh. Obshch. Khim., 1954, 24, 2144-6. [all data]

Favorskii, A.E.; Zakharov, A.I., J. Gen. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1937, 7, 973-6. [all data]

Pul'tsin, M.N.; Gaile, A.A.; Proskuryakov, V.A.; Zakharov, A.P., Cyanoethyl derivatives of alkylideneglycerins-effective solvents for the separation of hydrocarbons, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1975, 48, 853-5. [all data]

Borisova, I.A.; Erlykina, M.E.; Mikhailov, B.A.; Vatskova, V.G.; Pleshkov, M.G.; Zakharov, D.L.; Sokolov, N.M., Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 2049. [all data]

Zakharov, E.K., Mutual solubility in the amyl alcohol + water system in the presence of sodium chloride, Tr. Inst. - Mosk. Khim. -Tekhnol. Inst. im. D. I. Mendele- eva, 1967, No. 52, 14. [all data]

Zakharov, E.K., Mutual Solubility in an Amyl Alcohol-Water SYstem in the Presence of Potassium Chloride, Zh. Fiz. Khim., 1967, 41, 1152-4. [all data]

Petrov, A.D.; Zakharov, E.P.; Krasnova, T.L., Synthesis of C14 - C20 alkhylbenzenes by Grignard-Wurtz reaction in ether-free medium, J. Gen. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1959, 29, 49-55, In original 49. [all data]

Petrov, A.D.; Zaloga, B.D.; Malanicheva, V.G.; Zakharov, E.P.; Nefedov, O.M.; Tereshchenko, E.R.; Chel'tsova, M.A., Properties of C14-28 naphthene hydrocarbons of variable structure, J. Gen. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1960, 30, 1752-1763, In original 1769. [all data]

Petrov, A.D.; Zaloga, B.D.; Malanicheva, V.G.; Zakharov, E.P.; Nefedov, O.M.; Tereshchenko, E.R.; Chel'tzova, M.A., Zh. Obshch. Khim., 1960, 30, 1769-80. [all data]

Petrov, A.D.; Zakharov, E.P., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1959, 2, 384. [all data]

Petrov, A.D.; Sushchinskii, V.L.; Zakharov, E.P.; Rogozhnikova, T.I., Synthesis of Branched ALiphatic C10-C15 Hydrocarbons by the Grignard and the Grignard-Wurtz Reactions, Zh. Obshch. Khim., 1957, 27, 467. [all data]

Petrov, A.D.; Zakharov, E.P., Zh. Obshch. Khim., 1957, 27, 2990. [all data]

Raskina, A.D.; Suvorov, B.A.; Zetkin, V.I.; Kolesnikov, I.M.; Zakharov, E.V., Calculation of thermodynamic data for reactions of carbon disulfide chlorination, J. Appl. Chem. USSR, 1972, 45, 683-685. [all data]

Zetkin, V.I.; Kolesnikov, I.M.; Zakharov, E.V.; Dzhagatspanyan, R.V., Solubility of chlorine and hydrogen chloride in certain nitro-compounds, Khim. Prom-st. (Moscow), 1966, 42, 624. [all data]

Raskina, A.D.; Zetkin, V.I.; Zakharov, E.V.; Kolesnikov, I.M.; Kosorotov, V.I., Solubility of chlorine in carbon disulfide and in its chlorination products, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1972, 45, 1333-4. [all data]

Zetkin, V.I.; Kosorotov, V.I.; Zakharov, E.V.; Martynov, Y.M.; Dzhagatspanyan, R.V., Solubility of chlorine in higher alkanes and their chloro-derivatives, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1970, 44, 465. [all data]

Shchedrinskaya, T.V.; Konstantinov, P.A.; Litvinov, V.P.; Ostapenko, E.G.; Zakharov, I.V.; Volkov, M.N., Zh. Obshch. Khim., 1974, 44, 837-42. [all data]

Zakharov, K.E., Mutual solubility in the amyl alcohol + water system over a wide temperature range, Tr. Inst. - Mosk. Khim. -Tekhnol. Inst. im. D. I. Mendele- eva, 1967, 52, 10-13. [all data]

Devyatykh, G.G.; Guesev, A.V.; Gibin, A.M.; Zhernenkov, N.V.; Zakharov, L.M.; Antipin, M.Yu.; Struchov, Yu.M.T., Russ. J. Inorg. Chem., 1985, 30, 780. [all data]

Kuznecov, N.T.; Sevast'yanov, V.G.; Filatov, I.Yu.; Zakharov, L.N.; Domrachev, G.A., Vaporization of coordination compounds of metals with organic ligands: screening of central atom, types of intermolecular contacts in Vysokochistye Veschestva, No. 6, p 42, 1989. [all data]

Batalin, O.Y.; Zakharov, M.Y., Phase equilibrium of liquid with solid solutions in binary n-alkane mixtures, Zh. Fiz. Khim., 1990, 64, 833. [all data]

Baginskii, V.A.; Zakharov, N.D.; Lapardin, N.I., Study and calculation of the liquid-vapor phase equilibrium of mixtures of refrigerants, Issled. Teplofiz. Svoistv Rab. Veshchestv i Protsessov Teploobmena Kholod. Tekhn., 1989, 1989, 9-15. [all data]

Zakharov, N.D.; Semenov, V.G.; Domnina, E.V., Zh. Fiz. Khim., 1982, 56, 2575. [all data]

Zakharov, N.D.; Semenov, V.G.; Domnina, E.V., Zh. Fiz. Khim., 1982, 56, 50. [all data]

Zakharov, N.D.; Semenov, V.G.; Domnina, E.V., Critical Indices in the Neon-Freon-13 and Neon-Freon-14 Systems, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1982, 56, 1580. [all data]

Domnina, E.V.; Zakharov, N.D.; Kessel'man, P.M., Prediction of the Critical Parameters of Multi-component Systems by a Modified Redlich-Kwong Equation., Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1982, 56, 1572-1573. [all data]

Zakharov, N.D.; Matyash, Yu.I.; Demenkov, A.S.; Domina, E.V., Phase Equilibria in Nitrogen + Freon-14 and Nitrogen + Freon-14 + Freon-113 Systems, Khim. Termodin. Termokhim., 1979, 1979, 71. [all data]

Zakharov, N.D.; Matyash, Yu.I.; Fisher, E.A.; Domnina, E.V., Critical Parameters of Binary Mixtures Containing Nitrogen and Freons, Zh. Fiz. Khim., 1977, 51, 2363. [all data]

Zakharov, N.D.; Matyash, Yu.I.; Demenkov, A.S.; Domnina, E.V., Phase equilibria in the nitrogen + freon-13 and freon-14 + freon-13 systems at high pressures., Zh. Fiz. Khim., 1977, 51, 2814-7. [all data]

Chaikovskiy, V.F.; Zakharov, N.D.; Grezin, A.K.; Matyash, Yu.I., Experimental study on the thermodynamic properties of solutions of refrigerants, Kholod. Tekh. Tekhnol., 1976, 22, 51-4. [all data]

Zakharov, N.D.; Gromov, E.A.; Grezin, A.K.; Litvinov, A.S., Vapor pressure over nitrogen-carbon tetrafluoride and nitrogen-chlorotrifluoromethane solutions, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 988. [all data]

Kirichenko, G.S.; Makalets, B.I.; Zakharov, V.A.; Pinkhasik, E.V., Quantitative determination of components of acetone + cumene + phenol mixture in terms of physical characteristics, Zavod. Lab., 1968, 34, 846-7. [all data]

Shuman, M.S.; Chernova, V.I.; Zakharov, V.V.; Rabinovich, I.B., Trudy Khim. Khim. Tekhnol., Gorky, 1974, 1, 78. [all data]

Papina, T.S.; Pimenova, S.M.; Zakharov, V.Yu.; Kolesov, V.P., Standard enthalpies of formation of derivatives of perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoic acid and 3-(N,N-dimethylamino)propyl amine, Zh. Khim. Termodin. Termokhim., 1992, 1, 207-211. [all data]

Papina, T.S.; Pimenova, S.M.; Zakharov, V.Yu.; Kolesov, V.P., Standard enthalpies of formation of derivatives of perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoic acid and 3-(N,N-dimethylamino)propyl amine, Zh. Khim. Termodin. Termokhim., 1992, 1, 2, 207. [all data]