Search Results

Search criteria:

Author:Zagoruchenko, V.A.

You may also wish to search for items by Zagoruchenko, V. and Zagoruchenko.

23 matching references were found.

Kudashev, V.I.; Zagoruchenko, V.A., Equation of state for 2-methylpropene (isobutene) and 2,2-dimethylpropane ( neopentane), Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1967, 10, 1290. [all data]

Zagoruchenko, V.A.; Zagoruchenko, N.V., Thermodynamic properties of 1,1,1,2-tetrafluoroethane, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 264-6. [all data]

Zagoruchenko, V.A., Khim. Tekhnol. Smol. Term. Pererab. Tverd. Topl., Akad. Nauk SSSR Inst. Goryuch. Iskop., 1965, 1965, 65. [all data]

Zagoruchenko, V.A., Thermodynamic properties of natural gases and their principal components, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Energ., 1964, 7, 67. [all data]

Zagoruchenko, V.A., Teploenergetika, 1963, 10, 9, 54. [all data]

Zagoruchenko, V.A., Tr. Konf. Perspekt. Razvit. Vnedreniya Kholod. Tekh. Nar. Khoz. SSSR, 1963, 1963, 206. [all data]

Zagoruchenko, V.A., Thermodynamic properties of ethane to 400 c and 300 atmospheres., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1962, 5, 734. [all data]

Vasserman, A.A.; Zagoruchenko, V.A.; Kazavchinskii, Y.Z., Equation of state for methane + ethane mixtures, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1962, 36, 1375. [all data]

Zagoruchenko, V.A.; Vasserman, A.A., The equation of state and thermodynamic properties of methane, Inzh.-Fiz. Zh., 1961, 4, 59. [all data]

Zagoruchenko, V.A., The vapor pressire of liquid methane., Zh. Fiz. Khim., 1959, 33, 326. [all data]

Zagoruchenko, V.A., Equations of state for propane, isobutane and neopentane, Zh. Fiz. Khim., 1959, 33, 607. [all data]

Kazavchinskii, Y.Z.; Zagoruchenko, V.A., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1959, 2, 18. [all data]

Kazaychinskif, Y.Z.; Zagoruchenko, V.A., Equation of state and the thermodynamic properties of propylene., Zh. Fiz. Khim., 1959, 33, 662-4. [all data]

Zagoruchenko, V.A.; Zagoruchenko, N.V., Equations for the dynamic viscosity of C5 to C100 alkane liquids, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 2222. [all data]

Sychev, V.V.; Vasserman, A.A.; Kozlov, A.D.; Zagoruchenko, V.A.; Spiridonov, G.A.; Tsymarny, V.A., Thermodynamic Properties of Ethane, Standards Publishing House, 1982. [all data]

Sychev, V.V.; Vasserman, A.A.; Zagoruchenko, V.A.; Kozlov, A.D.; Spiridonov, G.A.; Tsymarny, V.A., Thermodynamic Properties of Methane, 1979. [all data]

Sytchev, V.V.; Vasserman, A.A.; Zagoruchenko, V.A.; Kozlov, A.D.; Spiridonov, G.A.; Tzymarny, V.A., Thermodynamicheskie Svoistva Metana, Sytchev, V. V., Ed., Standards Publishers, Moskow, 1979. [all data]

Zagoruchenko, V.A.; Gyske, D.N., Generalized Equation of State of Liquid n-Alkanes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Neft Gaz, 1977, 20, 62. [all data]

Golovshii, E.A.; Zagoruchenko, V.A.; Tsymarny, V.A., Compressibility of ethylene to 2000 bars, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Neft Gaz, 1973, 16, 9, 73-76. [all data]

Golovshii, E.A.; Elema, V.A.; Zagoruchenko, V.A.; Tsymarny, V.A., Teplofiz. Svoistva Zhidk., Nauka, 1970, 1970, 15-18. [all data]

Zagoruchenko, V.A.; Zhuravlev, A.M., 1969 in Teplofizicheskie Svojstva Gasoobraznogo Zhidkogo Metana, Standards Publ., Moscow, 1969. [all data]

Golovshii, E.A.; Elema, V.A.; Zagoruchenko, V.A.; Tsymarny, V.A., Study of the pressure-volume-temperature functions of liquid ethylene, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Neft Gaz, 1969, 12, 1, 857. [all data]

Zagoruchenko, V.A.; Thanh, N., Thermodynamic Properties and Equations of State for Freon-12, Kholod. Tekh., 1969, 16, 34-5. [all data]