Search Results

Search criteria:

Author:Tungusov, V.P.

You may also wish to search for items by Tungusov, V. and Tungusov.

3 matching references were found.

Tungusov, V.P.; Mishchenko, K.P., Specific heat of pure ethylene glycol and solution of NaI and KI in ethylene glycol at 25°C, Zhur. Fiz. Khim., 1965, 39, 2968-2972. [all data]

Tungusov, V.P.; Mishchenko, K.P., Specific Heat of Pure Ethylene Glycol and Solution of NaI and KI in Ethylene Glycol at 25 deg C., Zh. Fiz. Khim., 1965, 39, 2968-72. [all data]

Tungusov, V.P.; Shadskii, S.V., Specific heat of the water + 1,4-dioxane + sodium iodide system at 25 c, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 14, 203-7. [all data]