Search Results

Search criteria:

Author:Tsvetnitskaya, S.I.

You may also wish to search for items by Tsvetnitskaya, S. and Tsvetnitskaya.

3 matching references were found.

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Kolabin, S.N.; Shvets, G.N.; Varusin, P.I.; Deryagina, E.N.; Korchevin, N.A.; Tsvetnitskaya, S.I., Thermochemical properties of diorganyl chalcogenides and dichalcogenides RMnR(M = S, Se, Te; n = 1, 2)., Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1989, 307, 650-653, In original 1139. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Marenkova, L.I.; Danilova, T.F.; Shvets, G.N.; Tsvetnitskaya, S.I.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 406, 1-2, 99-104, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)83175-4 . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Kolabin, S.N.; Shvets, G.N.; Varushin, P.I.; Deryagina, E.N.; Korchevin, N.A.; Tsvetnitskaya, S.I., Thermochemical properties of dialkyl chalcogenides and dichalcogenides RMnR (M = sulfur, selenium, tellurium; n = 1, 2), Dokl. Akad. Nauk SSSR, Phys. Chem., 1989, 307, 5, 1139. [all data]