Search Results

Search criteria:

Author:Tsvetkov, V.S.

You may also wish to search for items by Tsvetkov, V. and Tsvetkov.

12 matching references were found.

Rozhnov, A.M.; Barkov, V.I.; Sharonov, K.G.; Tsvetkov, V.S., Investigation of the equilibria of the reaction: CH3(CH2)4OH + (CH3)2C:CH2 = CH3(CH2)4OC(CH3)3, J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 327-333. [all data]

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, A.G.; Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I. Yu, Vapour pressures and enthalpies of vaporization of alkylphenols, The Journal of Chemical Thermodynamics, 1990, 22, 4, 365-377, https://doi.org/10.1016/0021-9614(90)90122-7 . [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.S.; Rozhnov, A.M., Termodin. Org. Soedin., 1986, 71. [all data]

Rozhnov, A.M.; Barkov, V.I.; Sharonov, K.G.; Tsvetkov, V.S., Investigation of the Equilibria of the Reaction: CH3(CH2)4OH + + (CH3)2C:CH2 = CH3(CH2)4OC(CH3)3., J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 327. [all data]

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, A.G.; Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I.Y., Vapour Pressures and Enthalpies of Vaporization of Alkylphenols., J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 365. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Kovzel, E.N., Chromatographic data use in thermodynamic properties estimation for alkylbenzenes and their derivatives in Vses. Konf. po Termodinamike Organ. Soedinenii, 5th, Kuibyshev, p 65, 1987. [all data]

Nazmutdinov, A.G.; Nesterova, T.N.; Pilshchikov, V.A.; Tsvetkov, V.S., Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 2844. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Saturated vapor pressure and heats of vaporizarion of isopropyl- and tert- butylchlorobenzenes in Vses. Nauchn. Konf. Sovremen. Sost. Perspekt. Teor. Osnov Proizvod. Khlororg. Produktov, 4th Baku, Vol. 1, p 182, 1985. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Vapor pressure and enthalpies of evaporation of some o-alkylphenols in Probl. Kalorim. Khim. Termodin. Dokl. Vses. Konf., 10th, Akad. Nauk SSSR, Inst. Khim. Fiz.: Chernogolovka, USSR, Vol. 2, p 228, 1984. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Karaseva, S.Ya., Determination of saturated vapor pressure and calculations of vaporization heats of iso-propyl phenyl ether, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1984, Doc. No. 143 khp - 84, 1984. [all data]

Nesterov, I.A.; Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Tsvetkov, V.S., Thermodynamics of alkylbenzene sorption and evaporation. IV. Enthalpies of evaporation and thermodynamics chracteristics of sorption by stationary phases OV-101 and PEG-40M, Izvestia vysshikh uchebnykh zavedenii. Khimia i khimicheskaia tekhnologia (Chemistry and chemical technology), 2000, 43, 4, 39-45. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Rohznov, A.M., Dependence of retention indices of alkyl fluorobenzenes on temperature and structure of sorbates, Abstr. IX All-Union Conference on Gas Chromatography, Kuibyshev State University, Kuibyshev, 1987, 308. [all data]