Search Results

Search criteria:

Author:Tel'noi, V.I.

You may also wish to search for items by Tel'noi, V. and Tel'noi.

40 matching references were found.

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Russ. Chem. Rev., 1977, 46, 689. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Russ. Chem. Rev., 1980, 49, 603. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Kozyrkin, B.I.; Salamatin, B.A.; Kir'yanov, K.V., Thermochemistry of niobium and tantalum alcoholates, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, 205, 364-366. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Karataev, E.N.; Deryagina, E.N., Thermochemistry of organic tellurium compounds, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1988, 62, 1623-16. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Karataev, E.N.; Stankevich, V.K., Thermochemistry of dimethyl and divinyl selenides, Metalloorg. Khim., 1988, 1, 1102-11. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Larina, V.N.; Leonov, R.M.; Solov'eva, G.V., Thermochemistry of some tris(cyclopentadienyl) compounds of uranium, Radiokhimiya, 1989, 31, 38-40. [all data]

Busygina, G.I.; Tel'noi, V.I.; Kamelova, G.P.; Syrkin, V.G.; Gumenyuk, V.V.; Demarin, V.T., Thermodynamic properties of (η-N-allylpyrazolyl)iron, J. Gen. Chem. USSR, 1990, 60, 1844-18. [all data]

Busygina, G.I.; Tel'noi, V.I.; Kamelova, G.P.; Syrkin, V.G.; Gumenyuk, V.V.; Demarin, V.T., Thermodynamic properties of (_3-N-allylpyrazole)tricarbonyliron, Zhur. Obshch. Khim., 1990, 60(9), 2066-2069. [all data]

Devyatykh, C.G.; Rabinovitch, I.B.; Tel'noi, V.I.; Borisov, G.K.; Zyazina, L.F., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1974, 217, 673. [all data]

Kir'yanov, K.V.; Tel'noi, V.I.; Vasil'eva, G.A.; Rabinovich, I.B., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1976, 231, 1021. [all data]

Rabinovich, I.B.; Tel'noi, V.I.; Terman, L.M.; Kirillova, A.S.; Razuvaev, G.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1962, 143, 133. [all data]

Rabinovich, I.B.; Tel'noi, V.I.; Karyakin, N.V.; Razuvaev, G.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1963, 149, 324. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Kir'yanov, K.V.; Smirnov, A.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1976, 231, 733. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Karataev, E.N.; Deryagina, E.N., Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 3108. [all data]

Tel'noi, V.I.; Sheiman, M.S.; Larina, V.N.; Kamelova, G.P., The thermodynamic properties of diphenyl telluride, Zh. Fiz. Khim., 1996, 70, 8, 1359. [all data]

Tel'noi, V.I.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N., Thermodynamics of diamyl tellurides, Zh. Obshch. Khim., 1994, 64, 7, 1085. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Kozyrkin, B.I.; Salamantin, B.A.; Kir'yanov, K.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, 205, 2, 364. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Latyaeva, V.N.; Lineva, A.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 197, 6, 1348. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Leonov, M.R.; Solov'eva, G.V.; Gramoteeva, N.I., Dokl. Phys. Chem., 1979, 245, 363. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Zh. Fiz. Khim., 1966, 40, 7, 1556. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Thermochemistry of organic compounds of transition metals, Usp. Khim., 1977, 46, 8, 1337. [all data]

Rabinovich, I.B.; Tel'noi, V.I.; Terman, L.M.; Kirillova, A.S.; Razuvaev, G.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1962, 143, 171. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Umilin, V.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1973, 209, 127. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Kuznetsov, N.T.; Sevast'yanov, V.G.; Krasnodubskaya, S.V.; Filatov, I.Yu., Thermochemistry of hexamethoxyuranium and uranium tetraacetylacetonate and hafnium tetraacetylacetonate, Vysokochist. Veshchestva, 1991, 1, 194. [all data]

Tel'noi, V.I.; Kirynov, K.V.; Ermolaev, V.I.; Rabinovich, I.B., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1975, 220, 1088. [all data]

Tel'noi, V.I.; Sheiman, M.S.; Larina, V.N.; Kamelova, G.P., Russ. J. Phys. Chem., 1996, 1261. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Thermochemistry of Organic Derivatives of Non-transition Elements, Russ. Chem. Rev., 1980, 49, 7, 603-622, https://doi.org/10.1070/RC1980v049n07ABEH002491 . [all data]

Devyatykh, C.G.; Rabinovich, I.B.; Tel'noi, V.I.; Borisov, G.K.; Zyazina, L.F., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1974, 217, 609. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Russ. J. Phys. Chem., 1966, 40, 842. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Gribov, B.G.; Pashinkin, A.S.; Salamantin, B.A.; Chernova, V.I., Zh. Fiz. Khim., 1972, 46, 802. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Umilin, V.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1973, 209, 197. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Gribov, B.G.; Pashinkin, A.S.; Salamatin, B.A.; Chernova, V.I., Russ. J. Phys. Chem., 1972, 46, 465. [all data]

Tel'noi, V.I.; Davidyuk, V.E.; Rabinovich, I.B.; Gribov, B.G.; Pashinkin, A.S., Russ. J. Phys. Chem., 1971, 45, 97. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Leonov, M.R.; Solov'eva, G.V.; Gramoteeva, N.I., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1979, 245, 1430. [all data]

Shuman, M.S.; Tel'noi, V.I.; Zorin, A.D.; Karataev, E.N., Thermodinam. Organ. Soedin., Gor'kii, 1979, 42. Check names.. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Larina, V.N.; Leonov, M.R.; Solov'eva, G.V., Radiokhimiya, 1989, 31, 38. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Kuznetsov, N.T.; Sevast'yanov, V.G.; Krasnodubskaya, S.V.; Filatov, I.Yu., Vysokochist. Veshchestva, 1991, 194.. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Russ. J. Phys. Chem., 1965, 39, 1239. [all data]

Busygina, G.I.; Tel'noi, V.I.; Kamelova, G.P.; Syrkin, V.G.; Gumenyuk, V.V.; Demarin, V.T., Zh. Obshch. Khim., 1990, 60, 2066. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Larina, V.N.; Karataev, E.M., Thermochemistry of organoselenium and organotellurium compounds, Termodin. Org. Soedin., 1989, 1989, 3-9. [all data]