Search Results

Search criteria:

Author:Syunyaev, Z.I.

You may also wish to search for items by Syunyaev, Z. and Syunyaev.

4 matching references were found.

Syunyaev, Z.I.; Tumanyan, B.P.; Kolesnikov, S.I.; Zhokhova, N.I., Some anomalies in melting points of binary mixtures of solid hydrocarbons, Zhur. Prikl. Khim. (Leningrad), 1984, 57, 666-669. [all data]

Kolesnikov, S.I.; Syunyaev, Z.I., Phase transitions in the melting and crystallization of n-C18H38 and n-C20H42, Zhur. Prikl. Khim. (Leningrad), 1985, 58(10), 2267-2271. [all data]

Kolesnikov, S.I.; Syunyaev, Z.I., Calorimetric study of the phase transitions of solid hydrocarbons I. Phase transitions in the melting and crystallization of n-C18H38 and n-C20H42, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1985, 58, 2267. [all data]

Syunyaev, Z.I.; Tumanyan, B.P.; Kolesnikov, S.I.; Zhokhova, N.I., Some anomalies of in melting points of binary mixtures of solid hydrocarbon, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1984, 57, 666. [all data]