Search Results

Search criteria:

Author:Suslova, E.N.

You may also wish to search for items by Suslova, E. and Suslova.

3 matching references were found.

Zykov, B.G.; Khvostenko, V.I.; Voronkov, M.G.; Yur'ev, V.P.; Lomakin, G.S.; Suslova, E.N., Photoelectron spectra of Si-substituted chloromethylsilanes, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1981, 258, 135. [all data]

Traven, V.F.; Rokitskaya, V.I.; Rodin, O.G.; Shvets, A.F.; Redchenko, V.V.; Voronkov, M.G.; Kirpichenko, S.V.; Suslova, E.N., Photoelectron spectrum and orbital structure of 3,3-dimethyl-3-silathietane, Dokl. Phys. Chem., 1986, 288, 522. [all data]

Rodin, O.G.; Traven', V.F.; Suslova, E.N.; Voronkov, M.G., Semiempirical calculations of the electronic structure of 3,3-dimethyl-3- silathietane, THEOCHEM, 1992, 94, 1-5. [all data]