Search Results

Search criteria:

Author:Sklyarenko, S.I.

You may also wish to search for items by Sklyarenko, S. and Sklyarenko.

3 matching references were found.

Sklyarenko, S.I.; Markin, B.I.; Belyaeva, L.B., Zh. Fiz. Khim., 1958, 32, 1916. [all data]

Sklyarenko, S.I.; Smirnov, I.V.; Belyaeva, L.B.; Malysheva, E.A., Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1960, 34, 435. [all data]

Sklyarenko, S.I.; Markin, B.I.; Samson, Yu.U., Pressure changes of saturated vapor in the range of 0.1-10 mm hg, Zh. Fiz. Khim., 1958, 32, 692-6. [all data]