Search Results

Search criteria:

Author:Siretskaya, T.V.

You may also wish to search for items by Siretskaya, T. and Siretskaya.

9 matching references were found.

Orlov, V.M.; Boganov, A.M.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical characteristics of the molecular and fragmentation ions of substituted tert-butylacetylenes, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1985, 12, 2795. [all data]

Orlov, V.M.; Rashkes, Y.V.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical description of tutomeric transformations in ionized 1,3-diketones, J. Gen. Chem. USSR, 1988, 58, 374. [all data]

Orlov, V.M.; Boganov, A.M.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical characteristics of molecular and fragment ions of substituted tert-butylacetylenes, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1985, 2592-25. [all data]

Orlov, V.M.; Siretskaya, T.V.; Takhistove, V.V.; Tselinskii, I.V., Thermochemical features of some α-diketones and their fragments in the gas phase, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1985, 1521. [all data]

Pimenova, S.M.; Kozina, M.P.; Gal'chenko, G.L.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Kuznetsova, T.S.; Proskurnina, M.V.; Kotel'nikova, T.A., Heats of combustion and formation of some compounds with acetylene bonding, Termodin. Org. Soedin., 1986, 12-16. [all data]

Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Pimenova, S.M.; Orlov, V.M.; Pustobaev, V.N., Formation enthalpies of acetylene ketones fragments in gas phases, React. Kinet. Catal. Lett., 1986, 31, 15-19. [all data]

Orlov, V.M.; Rashkes, Ya.V.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical description of tautomeric transformations in ionized 1,3-diketones, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1988, 58, 374-380. [all data]

Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Pimenova, S.M.; Orlov, V.M.; Pustobeav, V.N., Formation enthalpies of acetylene ketones fragments in gas phases., React. Kinet. Catal. Lett., 1986, 31, 1, 15. [all data]

Pimenova, S.M.; Kozina, M.P.; Gal'chenko, G.L.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Kuznetsova, T.S.; Proskurnina, M.V.; Kotel'nikova, T.A., Heats of combustion and formation of some compounds with acetylene binding, Termodin. Org. Soedin., 1986, 1986, 12. [all data]