Search Results

Search criteria:

Author:Shaulov, Yu.Kh.

You may also wish to search for items by Shaulov, Yu. and Shaulov.

31 matching references were found.

Shaulov, Yu.Kh.; Pedorov, A.K.; Genchel, V.G., Enthalpy of formation of tetraphenylgermane and Ge-Caromatic bond energy, Zh. Fiz. Khim., 1970, 44, 262-263. [all data]

Nadzhafov, Yu.B.; Losev, V.B.; Shaulov, Yu.Kh., Enthalpies of formation of γ-amino-propylethoxydimethylsilane, tri(ethoxyethoxy)vinylsilane, and β-cyanoethyldiethoxymethylsilane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1972, 46, 1052. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Shmyreva, G.O.; Tubyanskaya, V.S., Zh. Fiz. Khim., 1965, 39, 1, 105. [all data]

Markova, I.Ya.; Lopatkina, I.L.; Shaulov, Yu.Kh.; Priselkov, Yu.A., Tr. Khim. Khim. Tecknol., 1972, 2, 61. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Fedorov, A.K.; Genchel, V.G., Zh. Fiz. Khim., 1969, 43, 5, 1336. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Yakubov, E.S., Zh. Fiz. Khim., 1971, 45, 1, 188. [all data]

Volchkova, E.A.; Smol'yaninova, D.D.; Genchel, V.G.; Lopatkina, I.L.; Shaulov, Yu.Kh., Zh. Fiz. Khim., 1972, 46, 7, 1837. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Fedorov, A.K.; Zueva, G.Ya.; Borisyuk, G.V.; Genchel, V.G., Zh. Fiz. Khim., 1970, 44, 8, 2081. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Shmyreva, G.O.; Tubyanskaya, V.S., Russ. J. Phys. Chem., 1965, 39, 51. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Genchel, V.G.; Aizatullova, R.M.; Pesotskii, G.S., Russ. J. Phys. Chem., 1972, 46, 1358. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Federov, A.K.; Genchel, V.G., Russ. J. Phys. Chem., 1969, 43, 744. [all data]

Genchel, V.G.; Toporkova, A.I.; Shaulov, Yu.Kh.; Smol'yaninova, D.D., Russ. J. Phys. Chem., 1974, 48, 1085. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Fedorov, A.K.; Zueva, G.Ya.; Borisyuk, G.V.; Genchel, V.G., Russ. J. Phys. Chem., 1970, 44, 1181. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Genchel, V.G.; Aizatullova, R.M.; Petrova, N.V., Zh. Fiz. Khim., 1972, 46, 2382. [all data]

Genchel, V.G.; Volkova, E.A.; Aizatullova, R.M.; Shaulov, Yu.Kh., Zh. Fiz. Khim., 1973, 47, 1133. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Shmyreva, G.O., Russ. J. Phys. Chem., 1968, 42, 1008. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Fedorov, A.K.; Genchel, V.G., Russ. J. Phys. Chem., 1970, 44, 146. [all data]

Genchel, V.K.; Golovin, V.I.; Fedorov, A.K.; Shaulov, Yu.Kh., Russ. J. Phys. Chem., 1981, 55, 460. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Korobov, V.V.; Golosova, R.M.; Kafyrov, M.I., Thermodynamics of the synthesis of methylchlorosilanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1966, 40, 1230-2. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Korobov, V.V.; Golosova, R.M.; Volkov, V.L., Thermodynamics of the hydrochlorination of silicon, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1966, 40, 1015-8. [all data]

Nadzhafov, Yu.B.; Shaulov, Yu.Kh., Heat of Combustion of Tetraethoxysilane, Izv. Akad. Nauk Az. SSR, 1965, 1965, 47. [all data]

Gumbatov, D.O.; Kostryukov, V.N.; Shaulov, Yu.Kh., Thermodynamic studies at low temperatures: I. heat capacity of vinyltrichlorosilane at 13-300 k. entropy and enthalpy of vinyltrichlorosilane at 298.16 k., Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Ser. Fiz.-Tekh. Mat. Nauk, 1965, No. 1, 53. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Yakubov, E.S., Zh. Fiz. Khim., 1953, 45, 188. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Lopatkina, I.L.; Kiryukhin, I.A.; Krasulin, G.A., Vapor pressure of phthalocyanine series, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 252-3. [all data]

Lopatkina, I.L.; Kucherskaya, L.A.; Kuznetsova, A.G.; Shaulov, Yu.Kh., Heats of evaporation of cyclosiloxane series, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 251-252. [all data]

Lopatkina, I.L.; Kucherskaya, L.A.; Kuznetsova, A.G.; Shaulov, Yu.Kh., Vapour pressure of cyclosiloxanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 1626-1627. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Priselkov, Yu.A.; Lopatkina, I.L.; Markova, Ya., Vapour pressures of silicon- and germanium- phthalocyanines, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1972, 46, 495-6. [all data]

Shinkarev, A.N.; Shaulov, Yu.Kh.; Andreeva, N.I., Thermodynamic functions of dimethylamine, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1972, 46, 1691. [all data]

Shinkarev, A.N.; Shaulov, Yu.Kh.; Andreeva, N.I., Thermodynamic functions of dimethylamine, Zh. Fiz. Khim., 1972, 46, 2961. [all data]

Mosin, A.M.; Shaulov, Yu.Kh., Thermodynamic functions of tetraphenylsilane and triphenylchlorosilane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1972, 46, 1055-6. [all data]

Mosin, A.M.; Shaulov, Yu.Kh.; Mikhailov, A.M., Zh. Fiz. Khim., 1971, 45, 3057. [all data]