Search Results

Search criteria:

Author:Sharonov, K.G.

You may also wish to search for items by Sharonov, K. and Sharonov.

41 matching references were found.

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Dehydrobromination of 2,2-dibromopropane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 14, 389-393. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Isomerization of 1-bromo-1-propenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 14, 577-560. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Equilibrium of the isomerization of 1,2-dibromopropane into 1,3-dibromopropane, J. Org. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1971, 10, 2101-2103. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I., Equilibrium of dichloropropane isomerization, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 375-377. [all data]

Izmailov, V.D.; Karaseva, S.Ya.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Equilibrium of cis = trans isomerization of 1,2-dichloro-1-propene and chromatographic analysis of dichloropropenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 16, 395-397. [all data]

Izmailov, V.D.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Equilibrium in the isomerisation of 1,1-dibromoethane and 1,1-dibromopropane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 289-290. [all data]

Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I.; Sharonov, K.G., Equilibrium of isomerization of 1,3-; 1,4-; 1,5-dichlorohexanes and heats of formation of dichloroalkanes, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1338. [all data]

Sharonov, K.G.; Plaksina, T.V.; Rozhnov, A.M., Equilibrium of isomerization of 1,1-dichloroisobutane, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1848. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Brezhneva, V.G.; Shishinova, V.I., Equilibrium of isomerization of geometric forms of 1-bromo-1-butene and 2-bromo-2-butene, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 786-788. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Equilibrium of the isomerization of optical forms of 2,3- and 2,4-dichloropentanes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1976, 19, 15-17. [all data]

Rozhnov, A.M.; Barkov, V.I.; Sharonov, K.G.; Tsvetkov, V.S., Investigation of the equilibria of the reaction: CH3(CH2)4OH + (CH3)2C:CH2 = CH3(CH2)4OC(CH3)3, J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 327-333. [all data]

Rozhnov, A.M.; Safronov, V.V.; Verevkin, S.P.; Sharonov, K.G.; Alenin, V.I., Enthalpy of combustion and enthalpy of vaporization of 2-ethyl-2-methoxypropane and thermodynamics of its gas-phase synthesis from (methanol + a 2-methylbutene), J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 629-635. [all data]

Sharonov, K.G.; Mishentseva, Y.B.; Rozhnov, A.M.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Molar enthalpies of formation and vaporization of t-butoxybutanes and thermodynamics of their synthesis from a butanol and 2-methylpropene 2. Enthalpies of combustion and vaporization of t-butoxybutanes, J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 637-642. [all data]

Sharonov, K.G.; Mishentseva, Y.B.; Rozhnov, A.M.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Molar enthalpies of formation and vaporizqation of t-butoxybutanes and thermodynamics of their synthesis from a butanol and 2-methylpropene I. Equilibria of synthesis reactions of t-butoxybutanes in the liquid phase, J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 141-145. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Korol'kov, A.V.; Karaseva, S.Y., Enthalpies of formation of 2-methyl-2-ethoxypropane and 2-ethyl-2-ethoxypropane from equilibrium measurements, J. Chem. Thermodyn., 1995, 27, 751-753. [all data]

Korol'kov, A.V.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Sharonov, K.G., Equilibrium in the synthesis of ethyl cumyl ether from ethanol and α-methylstyrene, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1991, 34, 70-73. [all data]

Sharonov, K.G.; Mishentseva, Y.B.; Rozhnov, A.M.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Molar enthalpies of formation and vaporization of t-butoxybutanes and thermodynamics of their synthesis from a butanol and 2-methylpropene, The Journal of Chemical Thermodynamics, 1991, 23, 7, 636-642, https://doi.org/10.1016/S0021-9614(05)80200-9 . [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Korol'kov, A.V.; Karaseva, S.Ya.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Enthalpies of formation of 2-methyl-2-ethoxypropane and 2-ethyl-2- ethoxypropane from equilibrium measurements, J. Chem. Thermodyn., 1995, 27, 751-3. [all data]

Sharonov, K.G.; Mishentseva, Y.B.; Rozhnov, A.M.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Molar Enthalpies of Formation and Vaporization of t-Butoxybutanes and Thermodynamics of their Synthesis from a Butanol and 2-Methylpropene 1.Equilibria of Synthesis Reaction of t-Butoxybutanes in Liq, J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 141. [all data]

Sharonov, K.G.; Mishentseva, Y.B.; Rozhnov, A.M.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Molar Enthalpies of Formation and Vaporization of t-Butoxybutanes and Thermodynamics of their Synthesis from a Butanol and 2-Methylpropene 2.Enthalpies of Combustion and Vaporization of t-Butoxybutan, J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 637. [all data]

Rozhnov, A.M.; Safronov, V.V.; Verevkin, S.P.; Sharonov, K.G.; Alenin, V.I., Enthalpy of Combustion and Enthalpy of Vaporization of 2-Ethyl-2-Methoxy- (Methanol + a 2-Methylbutene). methanol + a 2-methylbutene), J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 629. [all data]

Rozhnov, A.M.; Barkov, V.I.; Sharonov, K.G.; Tsvetkov, V.S., Investigation of the Equilibria of the Reaction: CH3(CH2)4OH + + (CH3)2C:CH2 = CH3(CH2)4OC(CH3)3., J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 327. [all data]

Safronov, V.V.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Sidorov, S.A., Thermodynamics of Process of Synthesis of tert-Amyl Methyl Ether(TAME), Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1989, 62, 824. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I., Thermodynamics of the production of methyl tert-butyl ether from methanol and isobutylene, Khim. Prom-st. (Moscow), 1988, No. 10, 590. [all data]

Rozhnov, A.M.; Safronov, V.V.; Alenin, V.I.; Sharonov, K.G., Accounting for Non-ideality of Liquid Phase for Evaluation of Thermodynamic Properties of Reactions derived from Chemical Equilibria., Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 2902. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Barkov, V.I.; Vigdergauz, A.M., Equilibria of Reactions between Isobuten and Alcohols C1-C5 at 323K., J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1987, 60, 2604. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Saturated vapor pressure and heats of vaporizarion of isopropyl- and tert- butylchlorobenzenes in Vses. Nauchn. Konf. Sovremen. Sost. Perspekt. Teor. Osnov Proizvod. Khlororg. Produktov, 4th Baku, Vol. 1, p 182, 1985. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Vapor pressure and enthalpies of evaporation of some o-alkylphenols in Probl. Kalorim. Khim. Termodin. Dokl. Vses. Konf., 10th, Akad. Nauk SSSR, Inst. Khim. Fiz.: Chernogolovka, USSR, Vol. 2, p 228, 1984. [all data]

Cvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Problemy Kalorimetrii I Chim. Termodinamika, Dokl. Na 10. Vsesojuz. Konf., Czrenogolovka, 228, 1984. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Rogacheva, N.P., Study of the Equilibrium of Allyl Rearrangement of Bromobutenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1976, 19, 1298. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Equilibria of Isomerisation of Optical Forms of 2,3-and 2,4-Dichloropentane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1976, 19, 15-7. [all data]

Sharonov, K.G.; Plaksina, T.V.; Rozhnov, A.M., Equilibria of Isomerization of 1,1-Dichloro-2-Methylpropane., Deposited Doc., 1975, VINITI 987-75 1975. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Brezhneva, V.G.; Shishinova, V.I., Equilibria of Isomerisation of Stereo Forms of 1-Bromo-1-Butene and 2-Bromo-2-Butene., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 736. [all data]

Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I.; Sharonov, K.G., Equilibria of Isomerization of 1,3-,1,4-,1,5-Dichlorohexanes and Enthalpy of Formation of Dichloroalkanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 3347-74 1974. [all data]

Izmailov, V.D.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 491. [all data]

Izmailov, V.D.; Karaseva, S.Ya.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Equilibria of Cis-Trans Isomerization of 1,2-Dichloro -1-propene and Chromotographic Analysis of Dichloropropenes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 16, 395. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I., Investigation of Equilibria of Isomerisation of Dichloropropanes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 375-7. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Equilibria of Isomerization of 1,2-Dibromopropane to 1,3-Dibromopropane., Zh. Org. Khim., 1971, 7, 2022. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 14, 389. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Zakrevskii, V.M.; Tsvetkov, V.F.; Arkusha, Y.A., Zh. Prikl. Khim., 1982, 55, 1896. [all data]

Safronov, V.V.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I., Khim. Prom., 1988, 1988, 505. [all data]