Search Results

Search criteria:

Author:Sakoguchi, Akihiro

You may also wish to search for items by Sakoguchi.

2 matching references were found.

Sakoguchi, Akihiro; Iwai, Yoshio; Takenaka, Jun; Arai, Yasuhiko, Measurement of vapor pressures of tetralin, 1-naphthol and biphenyl using flow-type apparatus., KAGAKU KOGAKU RONBUNSHU, 1989, 15, 1, 166-169, https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.15.166 . [all data]

Sakoguchi, Akihiro; Ueoka, Ryuichi; Kato, Yasuo; Arai, Yasuhiko, Vapor Pressures of Alkylpyridines and Alkylpyrazines., KAGAKU KOGAKU RONBUNSHU, 1995, 21, 1, 219-223, https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.21.219 . [all data]