Search Results

Search criteria:

Author:Ryadnenko, V.L.

You may also wish to search for items by Ryadnenko, V. and Ryadnenko.

32 matching references were found.

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Kiseleva, N.N.; Nazarova, L.F., Vses. Konf. Kalorim. (Rasshir. Tezisy Dokl.) 7th, 1977, 91, 1. [all data]

Lebedeva, N.D.; Masalitinova, T.N.; Ryadnenko, V.L.; Mon'yakova, O.N., Zh. Prikl. Khim., 1980, 53, 2444. [all data]

Trofimov, B.A.; Nedolya, N.A.; Lebedev, N.B.; Ryadnenko, V.L.; Masalitinova, T.N.; Dobychin, S.L.; Zacheslavskaya, R.K.; Petrov, G.N., Bull. Acad. Sci. USSR Div. Chem. Sci., 1981, 537. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L., Heats of combustion and formation of polynitroalkanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1968, 42, 1225-1227. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Kuznetsova, I.N., Heats of combustion and formation of nitroacetone, ethyl nitroacetate, trinitroacetonitrile, trinitroethanol, and trinitroethyl acetate, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1968, 42, 962-964. [all data]

Lebedeva, N.D.; Gutner, N.M.; Ryadnenko, V.L., Heats of combustion and formation of certain aromatic amino-derivatives, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1971, 45, 561-562. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Kuznetsova, I.N., Heats of combustion and enthalpies of formation of certain aromatic nitro-derivatives, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1971, 45, 549. [all data]

Lebedeva, N.D.; Kiseleva, N.N.; Ryadnenko, V.L.; Nazarova, L.F., Thermochemical study of dodecamethylene-1,12-diamine, Rab. Termodin. Kinet. Khim. Protsessov, 1976, 14-19. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Gutner, N.M.; Kiseleva, N.N., Enthalpies of formation of polysubstituted derivatives of benzene, Termodin. Org. Soedin., 1976, 12-16. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Gutner, N.M.; Nazarova, L.F.; Kiseleva, N.N.; Aizenshtadt, I.N.; Kirilenko, I.V., Possibility of using additive schemes for estimation of the enthalpies of formation of polyfunctional compounds, J. Anal. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1977, 50, 726-729. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Kiseleva, N.N.; Nazarova, L.F., Enthalpy of formation of isopropenylacetylene and diisopropenyldiacetylene, Vses. Konf. Kalorim. Rasshir. Tezisy Dokl. 7th, 1977, 1, 91-95. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Gutner, N.M.; Kiseleva, N.N., Enthalpies of burning of some indole derivatives, Termodin. Org. Soedin., 1977, 30-33. [all data]

Masalitinova, T.N.; Oleinikova, T.P.; Ryadnenko, V.L.; Kiseleva, N.N.; Lebedeva, N.D., Thermal effects of the hydrogenation of chloronitrobenzenes, J. Appl. Chem. USSR, 1979, 54, 1551-1554. [all data]

Lebedeva, N.D.; Katin, Yu.A.; Ryadnenko, V.L.; Stepanov, V.B.; Kozlova, N.M., Thermochemical investigation of diformylhydrazine, J. Appl. Chem. USSR, 1980, 53, 1942-1944. [all data]

Lebedeva, N.D.; Masalitinova, T.N.; Ryadnenko, V.L.; Monyakova, O.N., Enthalpies of combustion and formation of alkyl-substituted hydrazones, J. Appl. Chem. USSR, 1980, 53, 1800-1803. [all data]

Masalitinova, T.N.; Oleinikova, T.P.; Ryadnenko, V.L.; Kiseleva, N.N.; Lebedeva, N.D., Thermal effects of the hydrogenation of chloronitrobenzenes, J. Appl. Chem. USSR, 1981, 54, 1551-1554, In original 1799. [all data]

Gutner, N.M.; Ryadnenko, V.L.; Karpenko, N.A.; Makhinya, E.F.; Kiseleva, N.N., Standard enthalpies of formation of some cyclic derivatives, Probl. Kalorim. Khim. Termodin., Dokl. Vses. Konf., 10th, 1984, 1, 196-198. [all data]

Karpenko, N.A.; Gutner, N.M.; Ryadnenko, V.L.; Timofeeva, V.I., Enthalpy of combustion and formation of some derivative of urea and symmetric triazine, J. Appl. Chem. USSR, 1990, 63, 204-206. [all data]

Lebedeva, N.D.; Katin, Yu.A.; Ryadnenko, V.L.; Stepanov, V.B.; Kozlova, N.M., Thermochemical study of diformylhydrazine, Zhur. Prikl. Khim. (Leningrad), 1980, 53(11), 2588-2590. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Kozlova, N.M.; Karpenko, N.A.; Stepanov, V.B., Heat capacities of some organic compounds, 1981, Termodinam. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Kiseleva, N.N.; Nazarova, L.F., Vses. Konf. Kalorim. [Rasshir. Tezisy Dokl.] 7th, 1977, 1, 91. [all data]

Masalitinova, T.N.; Oleinikova, T.P.; Ryadnenko, V.L.; Kiseleva, N.N.; Lebedeva, N.D., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1981, 54, 1799. [all data]

Karpenko, N.A.; Gutner, N.M.; Ryadnenko, V.L.; Timofeeva, V.I., Heats of combustion and formation of some derivatives of urea and symmetrical triazine, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1990, 63, 220. [all data]

Trofimov, B.A.; Nedolya, N.A.; Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Masalitinova, T.N.; Dobychin, S.L.; Zacheslavskaya, R.K.; Petrov, G.N., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1981, 30, 751-3. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Kozlova, N.M.; Karpenko, N.A.; Stepanov, V.B., Heat Capacities of Some Organic Compounds, Termodinam i Kinet, 1981, 1981, 69-72. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L., Enthalpies of formation of nitroalkanes, Zh. Fiz. Khim., 1973, 47, 2442. [all data]

Lebedeva, N.D.; Gutner, N.M.; Ryadnenko, V.L., Zh. Fiz. Khim., 1971, 45, 999. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Kuznetsova, I.N., Zh. Fiz. Khim., 1971, 45, 980. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L.; Kuznetsova, I.N., Zh. Fiz. Khim., 1968, 42, 1827. [all data]

Lebedeva, N.D.; Ryadnenko, V.L., Zh. Fiz. Khim., 1968, 42, 2318. [all data]

Lebedeva, N.D.; Gutner, N.M.; Ryadnenko, V.L.; Zemtseva, Zh.T., Approximate Method for Calculating Heats of Formation of Polynitroparaffins, Zh. Fiz. Khim., 1969, 43, 886-90. [all data]

Lebedeva, N.D.; Kiseleva, N.N.; Ryadnenko, V.L.; Nazarova, L.F., Raboty po Termodinamike i Kinetike Khim. Protsessov, Sb., pg. 14, 1976. [all data]