Search Results

Search criteria:

Author:Pimenova, S.M.

You may also wish to search for items by Pimenova, S. and Pimenova.

32 matching references were found.

Pimenova, S.M.; Masyutina, L.V.; Kozina, M.P.; Skuratov, S.M.; Ii-hsein, U.; Bolesov, I.G.; Levina, R.Ya., Heats of combustion in cis and trans isomers of 1-phenylcyclopropane-2-carboxylic acid, J. Gen. Chem. USSR, 1970, 40, 2099-2101. [all data]

Kozina, M.P.; Timofeeva, L.P.; Pimenova, S.M.; Aleshina, V.A.; Belikova, N.A.; Bobyleva, A.A.; Plate, A.F., Enthalpies of combustion and of formation of 4-vinylcyclohexene and of certain bicyclic compounds, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1972, 46, 1689-1690. [all data]

Pimenova, S.M.; Fogel, L.; Kozina, M.P.; Galchenko, G.L., Heat of combustion of tricyclo[4.1.0.0(2,4)]heptane, J. Gen. Chem. USSR, 1974, 44, 1357-1358. [all data]

Kozina, M.P.; Pimenova, S.M.; Lukyanova, V.A.; Surmina, L.S., Enthalpies of combustion and formation of 2-phenylbicyclo[1,1,1]pentane-2-ol and 3-methyl-2-phenyl-butane-2-ol, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1985, 283, 713-715. [all data]

Pimenova, S.M.; Kozina, M.P.; Gal'chenko, G.L.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Kuznetsova, T.S.; Proskurnina, M.V.; Kotel'nikova, T.A., Heats of combustion and formation of some compounds with acetylene bonding, Termodin. Org. Soedin., 1986, 12-16. [all data]

Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Pimenova, S.M.; Orlov, V.M.; Pustobaev, V.N., Formation enthalpies of acetylene ketones fragments in gas phases, React. Kinet. Catal. Lett., 1986, 31, 15-19. [all data]

Kozina, M.P.; Timofeeva, L.P.; Luk'Yanova, V.A.; Pimenova, S.M.; Kas'yan, L.I., Enthalpies of formation and some alicyclic epoxy compounds, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1988, 62, 609-612. [all data]

Luk'yanova, V.A.; Pimenova, S.M.; Timofeeva, L.P.; Kozina, M.P.; Kolesov, V.P.; Tarakanova, A.V., Standard enthalpies of formation of some derivatives of diacetylene, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1992, 66, 1083-1085. [all data]

Papina, T.S.; Pimenova, S.M.; Zakharov, V.Yu.; Kolesov, V.P., Standard enthalpies of formation of derivatives of perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoic acid and 3-(N,N-dimethylamino)propyl amine, Zh. Khim. Termodin. Termokhim., 1992, 1, 207-211. [all data]

Luk'yanova, V.A.; Pimenova, S.M.; Kolesov, V.P.; Kuznetsova, T.S.; Kokoreva, O.V.; Kozhushkov, S.I.; Zefirov, N.S., Enthalpies of formation of some cyclopropane spirohydrocarbons, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1993, 67, 1023-1025, In original 1145. [all data]

Pimenova, S.M.; Kozina, M.P.; Kolesov, V.P., The enthalpies of combustion and formation of cis- and trans-1-methyl-1,2-dicyclopropylcyclopropane, Thermochim. Acta, 1993, 221, 139-141. [all data]

Papina, T.S.; Pimenova, S.M.; Luk'yanova, V.A.; Kolesov, V.P., Standard enthalpies of formation of benzyl alcohol and α,α,α-trichlorotoluene, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1995, 69, 1951-1953, In original 2148. [all data]

Pimenova, S.M.; Kolesov, V.P.; Volkov, Yu.A.; Davydov, V.Ya.; Tamm, N.B.; Mel'khanova, S.V., On the enthalpy of formation of fullerene C70, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1997, 71, 1744-1747, In original 1937. [all data]

Kolesov, V.P.; Pimenova, S.M.; Pavlovich, V.K.; Tamm, N.B.; Kurskaya, A.A., Enthalpies of combustion and formation of fullerene C60, J. Chem. Thermodyn., 1996, 28, 1121-1125. [all data]

Kolesov, V.P.; Pimenova, S.M.; Lukyanova, V.A.; Kuznetsova, T.S.; Kozina, M.P., The thermochemistry of some polycyclic compounds, The Journal of Chemical Thermodynamics, 1998, 30, 12, 1455-1464, https://doi.org/10.1006/jcht.1998.0413 . [all data]

Melkhanova, S.V.; Pimenova, S.M.; Kolesov, V.P.; Pimerzin, A.A.; Sarkisova, V.S., The standard molar enthalpies of formation of some alkyladamantanes, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2000, 32, 10, 1311-1317, https://doi.org/10.1006/jcht.2000.0691 . [all data]

Pimenova, S.M.; Melkhanova, S.V.; Kolesov, V.P.; Demyanov, P.I.; Fedotov, A.N.; Vorobieva, V.P., Experimental determination of the enthalpy of formation of dibenzo- p-dioxin, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2002, 34, 3, 385-390, https://doi.org/10.1006/jcht.2001.0951 . [all data]

Pimenova, S.M.; Domnin, I.N.; Lakshin, A.M.; Takhistov, V.V., , Abstract of Papers, XI All-Union Conference on Calorimetry and Thermodynamics, Novosibirsk, 1986, 41. [all data]

Papina, T.S.; Pimenova, S.M.; Zakharov, V.Yu.; Kolesov, V.P., Standard enthalpies of formation of derivatives of perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoic acid and 3-(N,N-dimethylamino)propyl amine, Zh. Khim. Termodin. Termokhim., 1992, 1, 2, 207. [all data]

Papina, T.S.; Pimenova, S.M.; Luk'yanova, V.A.; Kolesov, V.P., Standard enthalpies of formation of benzyl alcohol and α,α,α-trichlorotoluene, Zh. Fiz. Khim., 1995, 69, 12, 2148. [all data]

Kolesov, V.P.; Pimenova, S.M.; Pavlovich, V.K.; Tamm, N.B.; Kurskaya, A.A., Enthalpies of combustiona and formation of fullerene C60, J. Chem. Thermodyn., 1996, 28, 1121-25. [all data]

Pimenova, S.M.; Kolesov, V.P.; Volkov, Y.A.; Davydov, V.Y.; Tamm, N.B.; Melkhanova, S.V., On the enthalpy of formation of fullerene C70, Zh. Fiz. Khim., 1997, 71, 1937-40. [all data]

Papina, T.S.; Pimenova, S.M.; Lukyanova, V.A.; Kolesov, V.P., Standard enthalpies of formation of benzyl alcohol and α,α,. alpha.-trichlorotoluene, Zh. Fiz. Khim., 1995, 69, 2148-51. [all data]

Lukyanova, V.A.; Pimenova, S.M.; Timofeeva, L.P.; Kozina, M.P.; Kolesov, V.P.; Tarakanova, A.V., Standard heats of formation of diacetylene derivatives, Zh. Fiz. Khim., 1992, 66, 2031-5. [all data]

Pimenova, S.M.; Kozina, M.P.; Kolesov, V.P., Standard enthalpies of formation of some cyclopropane compounds in Vses. Konf. Khim. Term. Kalorim., 13th, Krasnoyarsk, p 101, 1991. [all data]

Pimenova, S.M.; Lukyanova, V.; Kuznecova, T.S.; Kolesov, V.P., Enthalpies of formation of some spiro-compounds in Vses. Konf. Term. Org. Soedin. 6th, Minsk, p 20, 1990. [all data]

Kozina, M.P.; Timofeeva, L.P.; Lukyanova, V.A.; Pimenova, S.M.; Kas'yan, L.I., Heats of formation of alicyclic epoxy compounds, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 1203. [all data]

Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Pimenova, S.M.; Orlov, V.M.; Pustobeav, V.N., Formation enthalpies of acetylene ketones fragments in gas phases., React. Kinet. Catal. Lett., 1986, 31, 1, 15. [all data]

Pimenova, S.M.; Kozina, M.P.; Gal'chenko, G.L.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Kuznetsova, T.S.; Proskurnina, M.V.; Kotel'nikova, T.A., Heats of combustion and formation of some compounds with acetylene binding, Termodin. Org. Soedin., 1986, 1986, 12. [all data]

Kozina, M.P.; Pimenova, S.M.; Lukyanova, V.A.; Surmina, L.S., Enthalpies of Combustion and Formation of 2-Phenylbicyclo[1.1.1] Pentan-2-ol and 3-Methyl-2-Phenylbutan-2-ol, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1985, 283, 3, 661. [all data]

Pimenova, S.M.; Fogel, L.; Kozina, M.P.; Gal'chenko, G.L., Zh. Obshch. Khim., 1974, 44, 1383. [all data]

Pimenova, S.M.; Masyutina, L.V.; Kozina, M.P.; Skuratov, S.M.; Hsein, U.I.; Bolesov, I.G.; Levina, R.Ya., Zh. Obshch. Khim., 1970, 40, 2117. [all data]