Search Results

Search criteria:

Author:Mazunov, V.A.

You may also wish to search for items by Mazunov, V. and Mazunov.

3 matching references were found.

Vasilev, Y.V.; Boltalina, O.V.; Tuktarov, R.F.; Mazunov, V.A.; Sidorov, L.N., Resonant free electron capture spectra of C60F48, Int. J. Mass Spectrom., 1998, 173, 1-2, 113-125, https://doi.org/10.1016/S0168-1176(97)00279-6 . [all data]

Muftakhov, M.V.; Vasil'ev, Y.V.; Mazunov, V.A., Determination of electron affinity of carbonyl radicals by means of negative ion mass spectrometry, Rapid Commun. Mass Spectrom., 1999, 13, 12, 1104-1108, https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0231(19990630)13:12<1104::AID-RCM619>3.0.CO;2-C . [all data]

Muftakhov, M.V.; Vasil'ev, Y.V.; Khatymov, R.V.; Mazunov, V.A.; Takhistov, V.V.; Travkin, O.V.; Yakovleva, E.V., Thermochemistry of negatively charged ions. II. Energetics of formation of negative ions from acridanone and some of its derivatives, Rapid Commun. Mass Spectrom., 1999, 13, 10, 912-923, https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0231(19990530)13:10<912::AID-RCM585>3.0.CO;2-W . [all data]