Search Results

Search criteria:

Author:Matyushin, Yu.N.

You may also wish to search for items by Matyushin, Yu. and Matyushin.

22 matching references were found.

Matyushin, Yu.N.; Pepekin, V.I.; Golova, S.P.; Godovikova, T.I.; Khmelnitskii, L.I., Enthalpy of formation of dimethylfuroxan and dimethylfurazan, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1971, 162-164. [all data]

Matyushin, Yu.N.; V'yunova, I.B.; Pepekin, V.I.; Apin, A.Ya., Enthalpy of formation of the piperidyl radical, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1971, 2320-2323. [all data]

Nikolaeva, A.D.; Matyushin, Yu.N.; Pepekin, V.I.; Smelov, V.S.; Bulidorov, V.V.; Bulidorova, T.I.; Apin, A.Ya., Synthesis and study of detonation properties of 3-methyl-4-nitrofuroxan, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1972, 927-928. [all data]

Pepekin, V.I.; Matyushin, Yu.N.; Rozantsev, G.G.; Shevelev, S.A.; Apin, A.Ya., Enthalpies of formation of dinitrophenylmethane, trinitrophenylethane, and fluorodinitrophenylamine, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1972, 2634-2636. [all data]

Pepekin, V.I.; Erlikh, R.D.; Matyushin, Yu.N.; Lebedev, Yu.A., Dissociation energy of the C - N3 bond in triphenylazidomethane and benzyl and phenyl azides. Enghalpy of formation of triphenylmethyl radical, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 214, 123-125. [all data]

Pepekin, V.I.; Matyushin, Yu.N.; Lebedev, Yu.A., Thermochemistry of N-nitro- and N-nitrosoamines of the alicyclic series, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1974, 1707-1710. [all data]

Lebedev, V.P.; Miroshnichenko, E.A.; Matyushin, Yu.N.; Larionov, V.P.; Romanov, V.S.; Bukolov, Yu.E.; Denisov, G.M.; Balepin, A.A.; Lebedev, Yu.A., Semimicrocalorimetric determination of gas-phase enthalpies of formation of compounds containing nitrogen and oxygen. II. calorimetric determinationi of enthalpies of formation [of Tetranitromethane], Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1975, 49, 1133-1136, In original 1933. [all data]

Pepekin, V.I.; Matyushin, Yu.N.; Nikolaeva, A.D.; Kirsanov, A.P.; Platonova, L.V.; Lebedev, Yu.A., Dissociation energy of N = O bond in dimethylolfuroxan dinitrate, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1975, 1752-1753. [all data]

Matyushin, Yu.N.; Konkova, T.S.; Vorobev, A.B.; Loginova, E.N.; Titova, K.V.; Lebedev, Yu.A., Thermochemical properties of dimethyltriazanium salts, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1981, 1406. [all data]

Matyushin, Yu.N.; Kon'kova, T.S.; Titova, K.V.; Rosolovskii, V.Ya.; Lebedev, Yu.A., Enthalpies of formation of triaminoguanidinium chloride, nitrate, and perchlorate, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1982, 498-501. [all data]

Pepkin, V.I.; Matyushin, Yu.N.; Khisamutdinov, G.Kh.; Slovetskii, V.I.; Fainzilberg, A.A., Thermochemical properties of α-azidopolynitroalkanes and the dissociation energy of C-N3 bonds in organic azides, Khim. Fiz., 1993, 12, 1399-1403. [all data]

Miroshnichenko, E.A.; Lebedev, V.P.; Matyushin, Yu.N., Doklady Physical Chemistry, 2002, 382, 4/6, 40-42, https://doi.org/10.1023/A:1014499229527 . [all data]

Lebedev, V.P.; Chironov, V.V.; Vorob'eva, V.P.; Matyushin, Yu.N., Energy of the dissociation of the bond N-NO in methylnitrosohydrazine, Khim. Fiz., 1998, 17, 9, 54. [all data]

Kon'kova, T.S.; Matyushin, Yu.N.; Sinditskii, V.P.; Fogel'zang, A.E., Enthalpy of formation of coordination compounds of 4-amino-1,2,4-triazole, Khim. Fiz., 1995, 14, 103-8. [all data]

Pepekin, V.I.; Matyushin, Yu.N.; Nikolaeva, A.D.; Kirsanov, A.P.; Platonova, L.V.; Lebedev, Yu.A., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1975, 24, 1870-1. [all data]

Lebedev, V.P.; Miroshnichenko, E.A.; Matyushin, Yu.N.; Larionov, B.N.; Romanov, B.S.; Bukolov, B.S.; Denisov, G.M.; Balepin, A.A.; Lebedev, Yu.A., Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1928. [all data]

Pepekin, V.I.; Matyushin, Yu.N.; Lebedev, Yu.A., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1974, 23, 1786-90. [all data]

Pepekin, V.I.; Matyushin, Yu.N.; Rozantsev, G.G.; Shevelev, S.A.; Apin, C.Y., Izv. Akad. Nauk SSSR, 1972, 1972, 2703. [all data]

Nikolaeva, A.D.; Matyushin, Yu.N.; Pepekin, V.I.; Smelov, V.S.; Bulidorov, V.V.; Bulidorov, T.L.; Apin, A.Ya., Izv. Akad. Nauk SSSR, 1972, 1972, 965. [all data]

Matyushin, Yu.N.; Pepekin, V.I.; Golova, S.P.; Godovikova, T.I.; Khmel'nitskii, L.I., Izv. Akad. Nauk SSSR, 1971, 1971, 181. [all data]

Matyushin, Yu.N.; V'yunova, I.B.; Pepekin, V.I.; Apin, A.Ya., Izv. Akad. Nauk SSSR, 1971, 1971, 2443. [all data]

Pepekin, V.I.; Relikh, R.D.; Matyushin, Yu.N.; Lebedev, Yu.A., Dikl. Akad. Nauk SSSR, 1974, 214, 865. [all data]