Search Results

Search criteria:

Author:Li, Zheng-Ning

You may also wish to search for items by Li.

Only one matching reference was found.

Di, You-Ying; Tan, Zhi-Cheng; Li, Zheng-Ning; Song, Yong-Ji; Zheng, Yong; Meng, Shuang-He; Qu, Song-Sheng, Heat capacity and thermodynamic properties of (1R,2S,5R)-2-i-propyl-5-methylcyclohexyl diazoacetate, Thermochimica Acta, 2000, 362, 1-2, 7-12, https://doi.org/10.1016/S0040-6031(00)00632-8 . [all data]