Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Kuznetsov, V.V.

You may also wish to search for items by Kuznetsov, V. and Kuznetsov.

3 matching references were found.

Maslova, V.A.; Shvetsova, K.G.; Karyakin, N.V.; Babinkov, A.G.; Kuznetsov, V.V., Thermodynamic characteristics of the synthesis of dioctylphthalate at 350-4 50 K, Termodin. Org. Soedin., 1989, 1989, 59-63. [all data]

Bedanov, V.M.; Vaganov, V.S.; Gadiyak, G.V.; Kodenev, G.G.; Kuznetsov, V.V.; Rubakhin, E.A., Equilibrium vapor pressure over nucleating clusters, Khim. Fiz., 1987, 6, 997. [all data]

Berezkin, V.G.; Korolev, A.A.; Alishoev, V.R.; Malyukova, I.V.; Kuznetsov, V.V., Acidic-basic gas chromatography, J. Microcolumn Sep., 1999, 11, 5, 331-339, https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-667X(1999)11:5<331::AID-MCS2>3.0.CO;2-3 . [all data]