Search Results

Search criteria:

Author:Kunyavskaya, S.G.

You may also wish to search for items by Kunyavskaya, S. and Kunyavskaya.

6 matching references were found.

Kunyavskaya, S.G.; Karyakin, N.V.; Krylova, G.P.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Heat capacity and thermodynamic properties of iosmeric phenylenediamines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 58-59. [all data]

Rabinovich, I.B.; Mochalov, a.N.; Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Kunyavskaya, S.G.; Kiparisova, e.G.; Korshak, V.V.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolemethane] from 3,3'-diamino-4,4'-dihydroxydiphenylmethane and diphenyl isophthalate, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 69-70. [all data]

Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Karyakin, N.V.; Kunyavskaya, S.G.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity and thermodynamic properties of some acid dichlorides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 55-57. [all data]

Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Karyakin, N.V.; Kunyavskaya, S.G.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat and thermodynamic properties of some dichloranhydrides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 55-7. [all data]

Kunyavskaya, S.G.; Karyakin, N.V.; Krylova, G.P.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Heat capacity and thermodynamic properties of isomeric phenylene diamines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 58. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Kunyavskaya, S.G.; Aron, B.M.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat of tetra-carboxylic acid dianhydrides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 60-1. [all data]