Search Results

Search criteria:

Author:Krestov, G.A.

You may also wish to search for items by Krestov, G. and Krestov.

77 matching references were found.

Berezin, M.V.; Semeikin, A.S.; V'yugom, A.I.; Krestov, G.A., Thermochemistry of substituted pyrroles, Russ. Chem. Bull. (Engl. Transl.), 1993, 42, 449-453. [all data]

Al'per, G.A.; Peshekhodov, P.B.; Nikiforov, M.Yu.; Petrov, A.N.; Krestov, G.A., Specific heats and features of the intermolecular interactions in the system chloroform-acetone, Zhur. Obshchei Khim., 1986, 56(8), 1688-1691. [all data]

Korolev, V.P.; Kukharenko, V.A.; Krestov, G.A., Specific heat of binary mixtures of aliphatic alcohols with N,N-dimethylformamide and dimethylsulphoxide, Zhur. Fiz. Khim., 1986, 60, 1854-1857. [all data]

Badelin, V.G.; Kulikov, O.V.; Batagin, V.S.; Udzig, E.; Zielenkiewicz, A.; Zielenkiewicz, W.; Krestov, G.A., Physico-chemical properties of peptides and their solutions, Thermochim. Acta, 1990, 169, 81-93. [all data]

Zaichikov, A.M.; Bushuev, Y.G.; Krestov, G.A., Determination of the intermolecular interaction parameters in the water- amide systems based on the data of the excess thermodynamic functions, J. Therm. Anal., 1995, 45, 687-93. [all data]

Zaichikov, A.M.; Krestov, G.A., Thermodynamic properties of the water-dimethylformamide system, Zh. Fiz. Khim., 1995, 69, 389-94. [all data]

Chumakova, R.V.; Krestov, G.A.; Abrosimov, V.K., Volumetric properties of aqueous solutions of some monosaccharides over 278 -328 K, Zh. Fiz. Khim., 1995, 69, 997-1002. [all data]

Zubynin, A.V.; Barannikov, V.P.; V'yugin, A.I.; Krestov, G.A., Solvation of 18-crown-6 ether in acetonitrile, methanol and water, Zh. Fiz. Khim., 1993, 67, 1718-20. [all data]

Pokrovskii, S.A.; Myasoedova, V.V.; Telegin, F.Y.; Krestov, G.A., Correlation of the physicochemical properties of the solvent and the heat of transport of DMSO from the solvent into hydroxypropylcellulose solutions, Zh. Fiz. Khim., 1992, 66, 483-6. [all data]

Peshekhodov, P.B.; Nikiforov, M.Y.; Al'per, G.A.; Krestov, G.A., Association of secondary amines studied by thermodynamic and NMR methods, Zh. Obshch. Khim., 1991, 61, 1535-8. [all data]

Petrov, A.N.; Al'per, G.A.; Krestov, G.A., Viscosity of acetone-formamide and acetone-DMF solutions, Zh. Obshch. Khim., 1991, 61, 397-400. [all data]

Krestov, G.A.; Lebedev, Yu.A., Possibilities of modern chemical thermodynamics, Vestn. Akad. Nauk SSSR, 1991, No. 11, 46-54. [all data]

Al'per, G.A.; Kulikova, E.Y.; Sidorycheva, A.V.; Krestov, G.A., Use of scaled particle theory for the calculation of several thermodynamic parameters for solutions, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 789-91. [all data]

Al'per, G.A.; Nikoforov, M.Y.; Peshekhodov, P.B.; Krestov, G.A., Excess heat capacities of binary associating mixtures, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 3378-81. [all data]

Zolkiewski, M.; Krestov, G.A.; V'yugin, A.I.; Zielenkiewicz, W., Enthalpies of solution of 1,3-dimethyluracil and 1,3-diethylthymine in water-N,N-dimethylformamide mixtures, Bull. Pol. Acad. Sci., Chem., 1990, 37, 433. [all data]

Vandyshev, V.N.; Korolev, V.P.; Krestov, G.A., Thermochemical characteristics of solvation of ions in mixtures of water with formamide, dimethylsulfoxide and hexamethylphosphoric triamide, Thermochim. Acta, 1990, 169, 57-67. [all data]

Petrov, A.N.; Al'per, G.A.; Krestov, G.A., Viscosity of the DMF-trichloromethane and DMF-tetrachloromethane systems, Zh. Fiz. Khim., 1990, 64, 844. [all data]

Nishchenko, A.V.; Sharnin, V.A.; Shormanov, V.A.; Krestov, G.A., Thermodynamics of the acid dissociation of the ammonium ion in the mixed water-DMSO solvent, Zh. Fiz. Khim., 1990, 64, 114. [all data]

Nishchenko, A.V.; Sharnin, V.A.; Shormanov, V.A.; Krestov, G.A., Thermodynamic of the acid-base properties of ethylenediamine in the binary water-dimethylsulphoxide solvent, Zh. Fiz. Khim., 1990, 64, 254-9. [all data]

Kondrat'ev, E.A.; Nikiforov, M.Y.; Al'per, G.A.; Krestov, G.A., Viscosities of propanol mixtures with acetone, chloroform, and tetrachloromethane, Zh. Fiz. Khim., 1990, 64, 1997-2000. [all data]

Al'per, G.A.; Peshekhodov, P.B.; Nikitorov, M.Y.; Krestov, G.A., Relation of the structural characteristics and the character of the variation of the excess heat capacity in binary solutions based on chloroform, Zh. Fiz. Khim., 1990, 64, 652. [all data]

Petrov, A.N.; Peshekhodov, P.B.; Al'per, G.A.; Krestov, G.A., Heat capacity of nonaqueous solutions of nonelectrolytes based on formamide, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 2537. [all data]

Lukyanchikova, I.A.; Polishchuk, A.P.; Rumyantsev, E.M.; Krestov, G.A., Thermodynamic studies of the dimethylformamide-ethyleneglycol monobutyl ether-ammonium nitrate system using density and viscosity data, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 1774-8. [all data]

Antina, E.V.; V'yugin, A.I.; Krestov, G.A., Volumetric properties of natural porphyrin solutions, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1989, 32, 11, 116-19. [all data]

Zaichikov, A.M.; Nogovitsyn, E.A.; Zheleznova, N.I.; Krestov, G.A., Heats of mixing in water-formamide systems, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 3118. [all data]

Zaichikova, T.V.; Toropov, V.V.; Parfenyuk, E.V.; Krestov, G.A., Thermodynamic studies of three-component systems. I. Water-ethanediol-formamide system, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 1419. [all data]

Nikiforov, M.Y.; Al'per, G.A.; Krestov, G.A., Calculation of the Viscosity of Binary Liqiud Mixtures, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 561. [all data]

Nikiforov, M.Y.; Al'per, G.A.; Krestov, G.A., Calculation of solubility of gases in binary associated mixtures, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1988, 301, 1421. [all data]

Gusev, V.D.; Shormanov, V.A.; Krestov, G.A., Thermochemical study of solvation of ethylenediamine and 2,2'-dipyridyl in water-dimethylformamide solvents, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1988, 31-, 12, 60-2. [all data]

Zaichikova, T.A.; Toropov, V.V.; Parfenyuk, E.V.; Krestov, G.A., Viscosimetric and volumetric studies of the ethanol-formamide and ethylene gylcol-formanide systems, Zh. Fiz. Khim., 1987, 61, 2564. [all data]

Pimenova, N.I.; Krestov, G.A.; Afanas'ev, V.N., Dielectrometric study of nonaqueous systems based on nitromethane an acetonitrile, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1987, 30-, 8, 50-3. [all data]

Levochkina, G.N.; Markova, N.K.; Prorokov, V.N.; Krestov, G.A., Volumetric determination of solubility of sulfur dioxide in liquids, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1987, 30-, 12, 136-8. [all data]

Krestov, A.G.; Kopytov, S.V.; Krestov, G.A., Effect of the atmospheric gas impurities on the temperatures of phas transitions of 4-alkyloxy-4'-cyanodiphenyls, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 294, 399. [all data]

Al'per, G.A.; Nikiforov, M.Y.; Kondrat'ev, E.A.; Krestov, G.A., Viscosity of binary mixtures of nonelectrolytes and chloroform, Zh. Obshch. Khim., 1987, 57, 721. [all data]

Al'per, G.A.; Nikiferov, M.Y.; Kondrat'ev, E.A.; Krestov, G.A., Viscosities of Binary Solutions of Nonelectrolytes Based on Chloroform, J. Gen. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1987, 57, 721-725. [all data]

Parfenyuk, V.I.; Krestov, G.A., Quasi-thermodynamic Characteristics of the Activation of Viscous Flow in Binary Non-aqueous Mixtures of Monohydric Alcohols, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1986, 60, 1478-1480. [all data]

Korolev, V.P.; Kukharenko, V. A>; Krestov, G.A., Specific Heat of Binary Mixtures of Aliphatic Alcohols with N,N-Dimethylformamide and Dimethylsulphoxide, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 1854-7. [all data]

Krestov, G.A.; Batov, D.V.; Korolev, V.P., Thermochemical dissolution of hexamethylphosphoric triamide in water mixtures with aliphatic alcohols and glycerins, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 501. [all data]

Kudryavtsev, S.G.; Strakhov, A.N.; Ershova, O.V.; Krestov, G.A., Volume properties of deuterated water-methanol systems at 278-318 K, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 2202. [all data]

Kudryavtsev, S.G.; Strakhov, A.N.; Krestov, G.A., Solubility and thermodynamic characteristics of the dissolution of krypton in pure ethanol of different degrees of deuteration at 278-318 K, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 1788. [all data]

Kudryavtsev, S.G.; Strakhov, A.N.; Krestov, G.A., Solubility of neon and xenon in water-methanol mixtures of different deuterizations, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 482. [all data]

Kudryavtsev, S.G.; Strakhov, A.N.; Zaitsev, A.L.; Krestov, G.A., Structural characteristics of the ethanol-water system from krypton solubility data and solution thermodynamic characteristics, Zh. Strukt. Khim., 1986, 27, 179. [all data]

Davydova, O.I.; Afanas'ev, V.N.; Zhukov, B.A.; Krestov, G.A., The Viscosity of the Nitromethane-Acetonitrile System, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 982. [all data]

Al'per, G.A.; Peshekhodov, P.B.; Nikiforov, M.Y.; Petrov, A.N.; Krestov, G.A., Heat capacity and intermolecular interactions in the chloroform-acetone system, Zh. Obshch. Khim., 1986, 56, 1688. [all data]

Nikiforov, M.Y.; Al'per, G.A.; Krestov, G.A., Method for calculation of the excess heat capacity of associated solutions of nonelectrolytes, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 585. [all data]

Korolev, V.P.; Vandyshev, V.N.; Krestov, G.A., New calorimetric method for determining the heat capacity of a solution, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 1903. [all data]

Krestov, G.A.; Vinogradov, V.I.; Gorelov, V.N., Physocochemical characteristics of methanol_acetone mixtures, Zh. Fiz. Khim., 1984, 58, 2766-9. [all data]

Pachuliya, Z.V.; Zheleznyak, N.I.; Dushina, G.N.; Bushuev, Y.G.; Krestov, G.A., Physicochemical study of interparticle interaction in the dimethylformamide-acetonitrile system, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1983, 26, 1523-8. [all data]

Kononenkova, T.V.; Vinogradov, V.I.; Krestov, G.A., Thermodynamics of the Dissolution of Argon in Aqueous Solutions of Acetone, Acetamide, and Urea, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1983, 57, 1258-1259. [all data]

Kukharenko, V. A>; Korolev, V.P.; Krestov, G.A., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1983, 26, 369. [all data]

Sergeev, E.N.; Vinogradov, V.I.; Krestov, G.A., Densimetric study of binary nonaqueous mixtures of isopropyl alcohol with ethanol and polyhydric alcohols, Deposited Doc., SPSTL 1244 Khp-D82, 5 pp., 1982. [all data]

Partenyuk, E.V.; Chistyakov, Y.V.; Krestov, G.A., Density, excess volumes and coeficients of thermal expansion of water-ethanol-ethylene glycol and water-n-propanol-propylene glycol mixtures at different temperatures, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1982, 25, 4, 444-8. [all data]

Partenyuk, E.V.; Chistyakov, Y.V.; Krestov, G.A., Physicochemical properties of water-alcohol-glycol three-component systems. II. Density of a water-n-propanol-propylene glycol system, Deposited Doc., SPSTL 1328 Khp-D82, 12 pp., 1982. [all data]

Barbetova, L.P.; Sergeev, E.N.; Vinogradov, V.I.; Krestov, G.A., Physicochemical characteristics of methanol-propylene glycol and ethanol- propylene glycol binary nonaqueous mixtures, Deposited Doc., SPSTL 910 khp-D82, 7 pp., 1982. [all data]

Barbetova, L.P.; Vinogradov, V.I.; Krestov, G.A., Densimetric study of methanol-ethylene glycol and ethanol-ethylene glycol binary nonaqueous mixtures, Deposited Doc., SPSTL 911 khp-D82, 7 pp., 1982. [all data]

Zaitsev, A.L.; Kolker, A.M.; Krestov, G.A., A tensimetric study of tetraethyl-, tetrapropyl-, and tetrabutyl- ammonium iodide solutions in methanol and ethanol at temperatures in the range between -20 and 50 c., Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1980, 54, 1540. [all data]

Krestov, G.A.; Vinogradov, V.I.; Parfenyuk, V.I., Solubility of argon in methanol + isopropyl alcohol and propanol + isopropyl alcohol binary mixtures., Russ. J. Inorg. Chem. (Engl. Transl.), 1980, 25, 323-5. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., Change in heat capacity during the dissolution of argon and its apparent heat capacity in aqueous solutions of some nonelectrolytes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 17, 1733-5. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., Thermodynamic characterestics of the dissolution of helium, neon, argon, in ketone, aldehydes, and single principle acid of the highest number at 25 C, Zh. Fiz. Khim., 1973, 16, 214-9. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E.; Zakharova, O.V., Thermodynamic characteristics of the dissolution and evolution of nitrogen in naturated monohydric alcohols, Tr. Ivanov. Khim.-Tekhnol. Inst., 1973, No. 16, 75-7. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., Thermodynamics of solution of inert gases in saturated hydrocarbons, Tr. Ivanov. Khim.-Tekhnol. Inst., 1973, No. 15, 65-70. [all data]

Krestov, G.A.; Vinogradov, V.I., Solubility of Argon in the Ternary Water-Methanol-Ethanol System at Different Temperatures, Zh. Fiz. Khim., 1973, 47, 1973. [all data]

Krestov, G.A.; Vinogradov, V.I.; Nedel'ko, B.E.; Patsatsiya, K.M., Thermodynamic properties of argon in tricomponent alcohol + water solvents, Tr. Ivanov. Khim.-Tekhnol. Inst., 1973, No. 15, 82-8. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., Thermodynamic characteristics of argon dissolution in saturated monohydric alcohols, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 42-6. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., Effect of the solvent nature on the thermodynamic characteristics of nitrogen dissolution and formation in organic saturated compounds, Tr. Ivanov. Khim.-Tekhnol. Inst., 1972, 14, 4-6. [all data]

Pitsatsiya, K.M.; Krestov, G.A., Solubility of noble gases and the structure of mixed solvents, Teorii Rastvorov, 1971, 1971, 251-7. [all data]

Krestov, G.A.; Patsatsiya, K.M., Solubility and thermodynamics of the dissolution of neon in water + methanol mixtures, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1971, 45, 1000-1. [all data]

Krestov, G.A.; Patsatsiya, K.M.; Vinogradov, V.I., Solubility and thermodynamics of argon dissolution in water + glycerol and water + acetone mixtures, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 14, 1500-5. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., Solubility and thermodynamics of argon dissolution in aqueous solutions of ethyl alcohol at 30 to 70 c, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 14, 1173-7. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., Solubility and thermodynamics of argon dissolution in aqueous solutions of isopropyl alcohol at 30 to 70 c, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 14, 1006-9. [all data]

Patsatsiya, K.M.; Krestov, G.A., Apparatus for the determination of the solubliity of noble gases in liquids, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1970, 44, 1036-7. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., The solubility and the thermodynamics of argon in dioxane + water solutions at 25-70 c, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 158-61. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., The solubility and the thermodynamics of argon in the water solutions of ethylene glycol at 25-70 c, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 17-20. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., The solubility and thermodynamics of argon in propyl alcohol + water solutions at 30-70 c, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 490-3. [all data]

Krestov, G.A.; Nedel'ko, B.E., Solubility and thermodynamics of argon dissolution in aqueous glycerol solutions at 40 to 70 c, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1969, 12, 1685-91. [all data]

Krestov, G.A.; Patsatsiya, K.M., Solubility and thermodynamics of the dissolution of argon in aqueous solutions of monohydric alcohols, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1969, 12, 1495-8. [all data]

Krestov, G.A.; Patsatsiya, K.M., Solubility and thermodynamics of neon dissolution in water + ethyl alcohol mixtures, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1969, 12, 1333-7. [all data]