Search Results

Search criteria:

Author:Kosorotov, V.I.

You may also wish to search for items by Kosorotov, V. and Kosorotov.

8 matching references were found.

Kosorotov, V.I.; Zemlyakova, Z.F.; Platonov, V.A.; Ovchinnikov, V.G.; Simulin, Yu.N.; Dzhagatspanyan, R.V., Determination of thermal effects of the synthesis of chloropicolines and chloroaminopicolines, J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1978, 51, 2262-2263, In original 2376. [all data]

Platonov, V.A.; Kosorotov, V.I.; Simulin, Yu.N., Determining thermal effects on the synthesis of chloropicolines and chloroaminopicolines, Khim. Prom-st., Ser.: Khlornaya Prom-st., 1980, 20-21. [all data]

Kosorotov, V.I.; Stul', B.Ya.; Dzhagatspanyan, R.V., Solubility of chlorine and of hydrogen chloride in certain chloro derivatives of 2-picoline., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1978, 51, 887-9. [all data]

Ushkov, A.A.; Motsarev, G.V.; Kosorotov, V.I.; Stul', B.Ya.; Dzhagatspanyan, R.V., Solubilities of chlorine and hydrogen chloride in benzotrifluoride and its chlorination products., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1977, 50, 425-7. [all data]

Zetkin, V.I.; Kosorotov, V.I.; Stul', B.Ya.; Dzhagatspanyan, R.V., Solubility of chlorine and hydrogen chloride in benzene and its chlorine derivatives, Sov. Chem. Ind. (Engl. Transl.), 1974, 47, 102. [all data]

Raskina, A.D.; Zetkin, V.I.; Zakharov, E.V.; Kolesnikov, I.M.; Kosorotov, V.I., Solubility of chlorine in carbon disulfide and in its chlorination products, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1972, 45, 1333-4. [all data]

Zetkin, V.I.; Kosorotov, V.I.; Zakharov, E.V.; Martynov, Y.M.; Dzhagatspanyan, R.V., Solubility of chlorine in higher alkanes and their chloro-derivatives, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1970, 44, 465. [all data]

Sobolev, I.A.; Kukarin, V.A.; Dzhagatspanyan, R.V.; Kosorotov, V.I.; Zagorets, P.A.; Popov, A.I., Solubility of sulfur dioxide in higher paraffin hydrocarbons and their carbon tetrachloride solutions, Khim. Prom-st. (Moscow), 1970, 46, 668-70. [all data]