Search Results

Search criteria:

Author:Korshak, V.V.

You may also wish to search for items by Korshak, V. and Korshak.

53 matching references were found.

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V.; Rusanov, A.L.; Tugushi, D.S.; Mochalov, A.N.; Sapozhnikov, V.N., Thermodynamics of systhesis of poly-[(2,2'-p-phenylene)-1,1'-diphenyl-5-dibenzimidazole] by intramolecular cyclodehydration of poly-[terephthalyl-bis-(N'-phenyl-o-diphenylamine)], Polym. Sci. USSR, 1971, 16, 795-803. [all data]

Bonetskaya, A.K.; Kravchenko, M.A.; Frenkel, Ts.M.; Pankratov, V.A.; Vinogradova, S.V.; Korshak, V.V., Kinetics and heat of cyclotrimerization of phenyl cyanate, Dokl. Akad. Nauk BSSR, 1973, 212, 1353-13. [all data]

Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Yurchenko, V.N.; Kiparisova, e.G.; Korshak, V.V.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolemethane] from 3,3'-diamino-4,4'-dihydroxydiphenylmethane and isophthalic acid, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 71-72. [all data]

Rabinovich, I.B.; Mochalov, a.N.; Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Kunyavskaya, S.G.; Kiparisova, e.G.; Korshak, V.V.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolemethane] from 3,3'-diamino-4,4'-dihydroxydiphenylmethane and diphenyl isophthalate, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 69-70. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V.; Rusanov, A.L.; Tugushi, D.S.; Mochalov, A.N.; Sapozhnikov, V.N., Thermodynamics of synthesis of poly-[2,2'-(p-phenylene)-1,1'-diphenyl-5,5'-dibenzimidazole] by intramolecular cyclodehydration of poly[N-terephthalyl-bis-(N'-phenyl-o-diphenylamine)], Polym. Sci. USSR, 1974, 16, 795-803. [all data]

Pavlinov, L.I.; Rusanov, A.L.; Papulova, L.V.; Niyazi, F.F.; Korshak, V.V., Determination of the composition of polymers with diverse links, Polym. Sci. USSR, 1974, 16, 3098-3104. [all data]

Karyakin, N.V.; Kabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Mochalov, A.N.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly(2,2'-phenylene-5,5'-dibenzoxazolylmethane), Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1975, 17, 983-988. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Rabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Berestneva, G.L.; Astaf'ev, S.A.; Korshak, V.V., Thermodynamics of synthesis of poly-(p,p'-diphenyl-enexido) -1,3,4-oxadiazole by intramolecular cyclodehydration of poly-(p,p'-diphenyleneoxido)-hydrazide, Polym. Sci. USSR, 1975, 17, 2174-2181. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Mochalov, A.N.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly-2,2'-(m-phenylene)-5-5'-dibenzoxazolomethane, Polym. Sci. USSR, 1975, 17, 1127-1133. [all data]

Karyakin, N.V.; Bazhan, N.G.; Sapozhnikov, V.N.; Shvetsova, K.G.; Berestneva, G.L.; Lomteva, A.N.; Zimin, Yu.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of synthesis of poly-(p,p'-diphenyleneoxide)pyromellitimide, Polym. Sci. USSR, 1977, 19, 1766-1775. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Krongauz, E.S.; Korshak, V.V.; Travnikova, A.P., Thermodynamics of the synthesis of poly[(2,2'-1,4-phenylene)-7,7'-oxy-bix(3-phenylquinoxaline)], Vysokomol. Soedin., Ser. B, 1977, 19, 457-460. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Kiparisova, E.G.; Evstropov, A.A.; Korshak, V.V.; Pankratov, V.A.; Larina, L.F., Thermodynamics of the polycyclotrimerization of aromatic dicyanates and diisocyanates, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1977, 237, 1081-1084, In original 383. [all data]

Bonetskaya, A.K.; Kravchenko, M.A.; Frenkel, Ts.M.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V.; Vinogradova, S.V., The polycyclotrimerization of arylcyanates over ZnCl2, Polym. Sci. USSR, 1981, 23, 1647-1652. [all data]

Frunze, T.M.; Kotelnikov, V.A.; Ivanov, M.P.; Kurshev, V.V.; Danilevskaya, L.B.; Davtyan, S.P.; Korshak, V.V., Calorimetric method for the determination of the enthalpy of ε-caprolactam-ω-dodecalactam copolymerization and composition of the formed copolymers, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1981, 260, 1379-13. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Berestneva, G.L.; Rusanov, A.L.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the intramolecular cyclodehydration of ortho-substituted polyamides and their derivatives, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1983, 271, 1153-11. [all data]

Karyakin, N.V.; Shvetsova, N.G.; Kamelova, G.P.; Rusanov, A.L.; Korshak, V.V.; Pliyeva, L.KH., Thermodynamics of the synthesis of polybenzimidazoloquinazoline, Polym. Sci. USSR, 1984, 26, 40-48. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Pankratov, V.A.; Mitina, L.M.; Korshak, V.V., Thermodynamics of benzonitrile, of its cyclotrimerization process, and of the triphenyl-s-triazine formed in the range 0-300°K, J. Gen. Chem. USSR, 1984, 54, 1209-1214. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V.; Laktionov, V.M., Thermodynamics and interconversion of diphenylcarbodiimide, hexaphenylisomelamine, and hexaphenylmelamine at 0-330 K, J. Gen. Chem. USSR, 1984, 54, 372-378. [all data]

Bonetskaya, A.K.; Kravchenko, M.A.; Frenkel, Ts.M.; Pankratov, V.A.; Vinogradova, S.V.; Korshak, V.V., Kinetics and heat of cyclotrimerization of aryl and alkyl isocyanates, Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1985, 27, 1269-1273. [all data]

Bykova, T.A.; Lebedev, B.V.; Kiparisova, E.G.; Tarasov, E.N.; Frenkel, Ts.M.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V., Thermodynamics of phenyl isocyanate, the process of its cyclotrimerization, and the triphenyl isocyanurate that is formed, in the 0-330 K interval, J. Gen. Chem. USSR, 1986, 85, 2303-23. [all data]

Karyakin, N.V.; Vagina, E.N.; Korshak, V.V.; Krongauz, E.S.; Belomoina, N.M.; Babich, S.A., Enthalpy of polycondensation of 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl oxide with some aromatic tetraketones, Vysokomol. Soedin., Ser. B, 1986, 28, 203-205. [all data]

Rabinovich, I.B.; Karyakin, N.V.; Rusanov, A.L.; Korshak, V.V., The physical chemistry of the intramolecular cyclodehydration reactions of prepolymers, Russ. Chem. Rev., 1986, 55, 637-646. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Kamelova, G.P.; Kiparisova, E.G.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolemethane] by intramolecular cyclodehydration of poly(4,4'-dihydroxy-3,3'-isophthalamidodiphenylmethane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 67-68. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Rusanov, A.L.; Iremashvili, Ts.G.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the intramolecular cyclodehydration of poly(amido-1,2,4-triazole), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 62-64. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V.; Rusanov, A.L.; Tugushi, D.S.; Mochalov, A.N.; Sapozhnikov, V.N., Thermodynamics of synthesis of poly-[2,2'-(p-phenylene)-1,1'-diphenyl-5,5'-dibenzimidazole] by intramolecular cyclodehydration of poly-[N-terephthalyl-bis-(N'-phenyl-o-diphenylamine)], Vysokomol. Soedin., 1974, A16, 691-697. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Mochalov, A.N.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly-2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolomethane, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 984-988. [all data]

Lebedev, B.V.; Aron, B.M.; Kiparisova, Y.G.; Rabinovich, I.B.; Pankdratov, V.A.; Vinogradova, S.V.; Korshak, V.V., The thermodynamic characteristics of polycyclotrimerization of 2,2-bis-(4-cyanatophenyl)propane, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 2694-2699. [all data]

Karyakin, N.V.; Bazhan, N.G.; Sapozhnikov, V.N.; Shvetsova, K.G.; Berestneva, G.L.; Lomteva, A.N.; Zimin, Yu.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of synthesis of poly-(p,p'-diphenylene oxide)pyromellitimide, Vysokomol. Soedin., 1977, A19, 1541-1548. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Kiparisova, Y.G.; Evstropov, A.A.; Korshak, V.V.; Pankratov, V.A.; Larina, L.F., Thermodynamics of the polycyclotrimerization of aromatic dicyanates and diisocyanates, Dokl. Akad. Nauk, 1977, SSSR 237, 383-386. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Korshak, V.V.; Berestneva, G.L.; Tur, D.R., Thermodynamics of synthesis of poly-(p,p'-diphenylene-phthalido)-1,3,4-oxadiazole, Vysokomol. Soedin., 1979, A21, 18-23. [all data]

Lebedev, B.V.; Smirnova, N.N.; Lebedev, N.K.; Kozyreva, N.M.; Kirilin, A.I.; Korshak, V.V., Effect of replacing hydrogen by deuterium and the associated difference on chain links on the thermodynamic properties of polystyrene over the range 0-350°K, Dokl. Akad. Nauk, 1983, SSSR 270, 129-132. [all data]

Karyakin, N.V.; Shvetsova, N.G.; Kamelova, G.P.; Rusanov, A.L.; Korshak, V.V.; Pliyeva, L.Kh., Thermodynamics of the synthesis of polybenzimidazoloquinazoline, Vysokomol. Soedin., 1984, A26, 36-42. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V.; Laktionov, V.M., Thermodynamics and interconversion of diphenylcarbodiimide, hexaphenylisomelamine, and hexaphenylmelamine at 0-330 K, Zhur. Obshch. Khim., 1984, 54(2), 417-424. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Pankratov, V.A.; Mitina, L.M.; Korshak, V.V., Thermodynamics of benzonitrile, of its cyclotrimerization process, and of the triphenyl-s-triazine formed in the range 0-330°K, Zhur. Obsch. Khim., 1984, 54, 1352-1358. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Pankratov, V.A.; Frenkel, Ts.M.; Korshak, V.V., A calorimetric study of 1,6-hexamethylene diisocyanate, its polycyclotrimerization and the resulting polycyclotrimer in the 13.8-370 K region, Vysokomol. Soedin., 1985, A27, 1411-1416. [all data]

Lebedev, B.V.; Lebedev, N.K.; Smirnova, N.N.; Kozyreva, N.M.; Kirillin, A.I.; Korshak, V.V., The isotope effect in the thermodynamic parameters of polymerization of styrene, Dokl. Akad. Nauk, 1985, SSSR 281, 379-383. [all data]

Korshak, V.V.; Vinogradova, S.V., Izv. Akad. Nauk SSSR., 1955, 1955, 925-9. [all data]

Korshak, V.V.; Matveeva, N.G., Izv. Akad. Nauk SSSR, 1955, 1955, 942-4. [all data]

Kolesnikov, G.S.; Korshak, V.V.; Smirnova, T.V., High Molecular Weight Compounds XXXVIII Polyamides from 4,4'-Diamino- phenylethane and Dicarboxylic Acids, Izv. Akad. Nauk SSSR, 1951, 1951, 596. [all data]

Kolesnikov, G.S.; Korshak, V.V., High Molecular Weight Compounds XLII Transarylation Reaction of Diarylalkenes, Izv. Akad. Nauk SSSR, 1951, 1951, 761-70. [all data]

Korshak, V.V.; Pavlova, S.A., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1950, 276. [all data]

Korshak, V.V.; Samplavskaya, K.K.; Andreeva, M.A., Mechanism of the Friedel-Crafts ReactionIX. Reaction of Trichloroethylene with Benzene, Zh. Obshch. Khim., 1949, 19, 690. [all data]

Korshak, V.V.; Pakhomov, I.I., Preparation of Adiponitrile, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1941, 14, 632. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Ye.G.; Pankratov, V.A.; Frenkel, Ts.M.; Korshak, V.V., A calorimetric study of 1,6-hexamethylene diisocyanate,, Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1985, 27, 1411-6. [all data]

Lebedev, B.V.; Lebedev, N.K.; Smirnova, N.N.; Kozyreva, N.M.; Kirillin, A.I.; Korshak, V.V., The isotope effect in the thermodynamic parameters of polymerization of styrene, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1985, 281, 379. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Pankratov, V.A.; Mitina, L.M.; Korshak, V.V., Thermodynamics of Benzonitrile, Its Cyclotrimerization and the Resulting Triphenyltriazine in the 0-330 K Range, Zh. Obshch. Khim., 1984, 54, 1352. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Ye.G.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V., Thermodynamics and interconversion of diphenylcarbodiimide, hexaphenyl isomelamine, and hexaphenylmelamine at 0 - 330 K, Zh. Obshch. Khim., 1984, 54, 417-24. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Kiparisova, E.G.; Evstropov, A.A.; Korshak, V.V.; Pankratov, V.A., Thermodynamics of the polycyclotrimerization of aromatic dicyanates and diisocyanates, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1977, 237, 383-6. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Krongauz, E.S.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(1,4-phenylene)-7,7'-oxy- bis(3-phenylquinoxaline)], Vysokomol. Soedin., Ser. B, 1977, 19, 457-60. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Kamelova, G.P.; Kiparisova, E.G.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the Synthesisof poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxa- zolmethane], Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 67-8. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Rusanov, A.; Iremashvili, T.G.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of intramolecular cyclodehydration of polyamido-1,2,4- triazole, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 62-4. [all data]

Korshak, V.V.; Vinogradova, S.V., High Molecular Weight Compounds XLI Alcoholysis of Polyesters, Izvest. Akad. Nauk S.S.S.R., 1951, 1951, 756-60. [all data]

Korshak, V.V.; Matveeva, N.G., Compounds of Higfh Molecular Weight XLVI Polymerization of 2,5-Dimethy8l-4-tert-butylstyrene, Zh. Obshch. Khim., 1952, 43, 1173-6. [all data]