Search Results

Search criteria:

Author:Korshak, K.Yu.V.

You may also wish to search for items by Korshak, K.Yu., Korshak, K. and Korshak.

Only one matching reference was found.

Lebedev, B.V.; Lityagov, V.Ya.; Korshak, K.Yu.V., Thermodynamic properties of polyoctadiene in the range 0-328 K, Zhur. Fiz. Khim., 1976, 50, 2439. [all data]