Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Klimova

16 matching references were found.

Klimova; Zaslavskii, I.I., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1949, 22, 689. [all data]

Prokopetz, E.I.; Gavrilova; Klimova, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1938, 11, 823. [all data]

Gal'chenko, G.L.; Martynovskaya, L.N.; Stanko, V.I.; Klimova, A.I., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1970, 193, 483. [all data]

Klimova, L.A.; Volkov, V.P.; Kugemova, M.E.; Mikhailov, B.M., Zh. Prikl. Spektrosk., 1976, 25, 260. [all data]

Babkov, L.M.; Glyadovskii, V.I.; Davydova, N.I.; Karpova, V.A.; Klimova, L.A.; Kovner, M.A.; Suchinskii, M.M.; Terekhov, A.A.; Shpolskii, E.V., Vibration and luminescence spectra calculation of frequencies and shapes of vibrations and interpretation of vibrational spectra and vibrational structures of coronene luminescence spectra, Opt. Spektrosk., 1973, 34, 70. [all data]

Vinokurov, V.G.; Zykov, D.A.; Kirsanova, Z.D.; Rozenberg, S.G.; Troitskaya, V.S.; Krasnykh, L.A.; Zagorevskii, V.A.; Klimova, N.V.; Pyatin, B.M., Tautomerism of 1-phenyl-3-methyl-4-benzylpyrazol-5-one, Khim. Geterotsikl. Soedin., 1991, 355-359. [all data]

Guseinov, K.D.; Klimova, T.F., Thermodynamic properties of amyl propionate, 1983, Ul'trazvuk Termodin. [all data]

Guseinov, K.D.; Shubin, V.V.; Klimova, T.F., Study of the enthalpy of liquid propionate esters, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved, Neft. Gaz, 1984, 27(8), 54-57. [all data]

Guseinov, K.D.; Klimova, T.F., Thermodynamic properties of isoamyl propionate, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Neft Gaz, 1986, 29, 4, 60. [all data]

Guseinov, K.D.; Klimova, T.F., Thermophysical properties of propionates near the saturation line in Ul'trazvuk Termodin. Svoistva Veshchestva, Otpushchenn- ikov, N. F., Ed., Kursk. Gos. Pedagog. Inst.: USSR, pp 66-71, 1985. [all data]

Guseinov, K.D.; Klimova, T.F., Thermodynamic properties of amyl propionate, Ul'trazvuk Termodin. Svoistva Veshehesiva, 1983, 97-102. [all data]

Guseinov, S.O.; Klimova, T.F., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Neft Gaz, 1978, 21, 2, 67-70. [all data]

Guseinov, K.D.; Klimova, T.F.; Mirzoev, B.M., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Neft Gaz, 1977, 20, 44. [all data]

Guseinov, K.D.; Klimova, T.F., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Neft Gaz, 1976, 19, 8, 58. [all data]

Shul'tse, P.; Varushchenko, R.M.; Gal'chenko, G.L.; Klimova, T.V.; Stanko, V.I., Russ. J. Gen. Chem., 1980, 50, 1482. [all data]

Shul'tse, P.; Varushchenko, R.M.; Gal'chenko, G.L.; Klimova, T.V.; Stanko, V.I., Saturated vapor pressures and enthalpies and entropies of vaporization of some c-alkyl derivatives of carbaboranes(12)., Zh. Obshch. Khim., 1980, 50, 1818-25. [all data]