Search Results

Search criteria:

Author:Kir'yanov, K.V.

You may also wish to search for items by Kir'yanov, K. and Kir'yanov.

10 matching references were found.

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Kozyrkin, B.I.; Salamatin, B.A.; Kir'yanov, K.V., Thermochemistry of niobium and tantalum alcoholates, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, 205, 364-366. [all data]

Karyakin, N.V.; Babinkov, A.G.; Kir'yanov, K.V., Thermodynamic properties of 3,3'-methylenebis(6-aminophenol), J. Appl. Chem. USSR, 1986, 56, 871-873. [all data]

Kir'yanov, K.V.; Karyakin, N.V., Combustion energy of 3,3'-dihydroxy-4,4'-diaminodiphenylmethane and polymers produced from it, Fiz.-Khim. Osnovy Sinteza i Pererab. Polimerov, Gor'kii, 1987, 109-111. [all data]

Karyakin, N.V.; Babinkov, A.G.; Kir'yanov, K.V., Thermodynamic properties of 3,3'-methylene bis (6-aminophenol), Zhur. Obshch. Khim., 1986, 56, 991-994. [all data]

Kir'yanov, K.V.; Tel'noi, V.I.; Vasil'eva, G.A.; Rabinovich, I.B., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1976, 231, 1021. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Kir'yanov, K.V.; Smirnov, A.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1976, 231, 733. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Kozyrkin, B.I.; Salamantin, B.A.; Kir'yanov, K.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, 205, 2, 364. [all data]

Kuznetsov, N.T.; Kir'yanov, K.V.; Mitin, V.A.; Sevast'yanov, V.G.; Bogdanov, V.A., Radiokhimiya, 1986, 28, 709. [all data]

Kuznetsov, N.T.; Mitin, V.A.; Kir'yanov, K.V.; Sevast'yanov, V.G.; Bogdanov, V.A., Radiokhimiya, 1987, 29, 109. [all data]

Karyakin, N.V.; Babinkov, A.G.; Kir'yanov, K.V., Thermodynamic properties of 3,3'-methylene bis(6-aminophenol)., Zhur. Obshch. Khim. 56. 991-994, 1986. [all data]