Search Results

Search criteria:

Author:Kiparisova, Y.G.

You may also wish to search for items by Kiparisova, Y. and Kiparisova.

32 matching references were found.

Lebedev, B.V.; Aron, B.M.; Kiparisova, Y.G.; Rabinovich, I.B.; Pankdratov, V.A.; Vinogradova, S.V.; Korshak, V.V., The thermodynamic characteristics of polycyclotrimerization of 2,2-bis-(4-cyanatophenyl)propane, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 2694-2699. [all data]

Lebedev, B.V.; Lebedev, N.K.; Kiparisova, Y.G.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of methylenecyclobutane and 1,5-cyclooctadiene, Quatrieme Conference International de Thermodynamique Chimique, 1975, II, Thermophysique (capacites thermiques) pp. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Kiparisova, Y.G.; Rabinovich, I.B., The thermodynamics of diphenyldiethynylgermane, Quatrieme Conference International de Thermodynamique Chimique, 1975, II, Thermophysique (capacites thermiques) pp. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Kiparisova, Y.G.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K., Thermodynamic properties of 1,1-diethynyl-2,3,4,5-tetraphenyl-1-germacyclopentadiene and poly-1,1-diethynyl-2,3,4,5-tetraphenyl-1-germacyclopentadiene, Zhur. Fiz. Khim., 1975, 49, 2716-2717. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Lebedev, N.K.; Kiparisova, Y.G.; Evstropov, A.A., Thermodynamic properties of diethynyldiphenylgermane, Zhur. Fiz. Khim., 1975, 49, 1592. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Kiparisova, Y.G.; Perchenko, V.N.; Sytov, G.A.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of polymerization of N-(β-trimethylsilylethyl)ethyleneimine, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 626-632. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Kiparisova, Y.G.; Lebedev, N.K., Thermodynamic properties of cycloocta-1,5-diene, Zhur. Fiz. Khim., 1975, 49, 2152. [all data]

Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Nametkin, N.S.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S.; Kiparisova, Y.G., Thermodynamics of polymerization of vinyltrimethylsilane, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 1421-1425. [all data]

Evstropov, A.A.; Belov, V.I.; Lebedev, B.V.; Kiparisova, Y.G.; Bykova, T.A.; Thermodynamic properties of glycolide in the range to 400K, USSR, VINITI Document No. N2144-77, 1977. [all data]

Lebedev, B.V.; Evstropov, A.A.; Kiparisova, Y.G.; Lyudvig, E.B.; Sanina, G.S., Thermodynamics of the polymerization of glycolide, Dokl. Akad. Nauk, 1977, SSSR 236, 669-672. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Kiparisova, Y.G.; Evstropov, A.A.; Korshak, V.V.; Pankratov, V.A.; Larina, L.F., Thermodynamics of the polycyclotrimerization of aromatic dicyanates and diisocyanates, Dokl. Akad. Nauk, 1977, SSSR 237, 383-386. [all data]

Milov, V.I.; Lebedev, B.V.; Kiparisova, Y.G.; Bykova, T.A.; Sladkov, A.M., Thermodynamics of diphenyldiethynylsilane in the 10-326 K range, Termodin. Org. Soedin., 1977, (6), 13-25. [all data]

Evstropov, A.A.; Belov, V.I.; Lebedev, B.V.; Kiparisova, Y.G.; Bykova, T.A., Thermodynamic properties of glycolide in the 0-400 K range, Zhur. Fiz. Khim., 1978, 52, 242. [all data]

Lebedev, B.V.; Yevstropov, A.A.; Kiparisova, Y.G.; Belov, V.I., The thermodynamics of glycollide, polyglycollide and of polymerization of glycollide in the temperature range of 0-550°K, Vysokomol. Soedin., 1978, A20, 29-37. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Mukhina, N.N.; Sladkov, A.M.; Gol'ding, I.R., Thermodynamic properties of copper acetylide in the range 0-330°K, Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1979, (8), 1880-1882. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Sladkov, A.M.; Kiparisova, Y.G.; Gol'ding, I.R., Thermodynamics of (1-hexynyl)copper in the range 0-330 K, Zhur. Obshch. Khim., 1981, 51, 724-727. [all data]

Lebedev, B.V.; Evstropov, A.A.; Kiparisova, Y.G.; Sheveleva, N.P., Thermodynamics of tridecanolactone, its polymerization process, and the resultant poly(tridecanolactone) in the 0-430 K range, Vysokomol. Soedin., 1981, B23, 551-554. [all data]

Lebedev, B.V.; Kulagina, T.G.; Kiparisova, Y.G., Thermodynamics of 2,5-diketopiperazine in the 0-330K range, Zhur. Obshch. Khim., 1981, 51, 199-203. [all data]

Lebedev, B.V.; Yevstropov, A.A.; Kiparisova, Y.G., Thermodynamic properties of undecanolactone over the range, 1981, Termodin. [all data]

Lebedev, B.V.; Kulagina, T.G.; Kiparisova, Y.G., Thermodynamics of dl-lactide, ethylene oxalate, and 2,5-dioxopiperazine in the range 0-330 K, Zhur. Fiz. Khim., 1982, 56, 2665-2669. [all data]

Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Lebedev, B.V., Thermodynamics of cocyclotrimerization of benzonitrile with phenylacetylene in the range 0-330 K, Probl. Kalorim. Khim. Termodin., Dokl. Vses. Konf., 1984, 10th 1(2) 220-1. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V.; Laktionov, V.M., Thermodynamics and interconversion of diphenylcarbodiimide, hexaphenylisomelamine, and hexaphenylmelamine at 0-330 K, Zhur. Obshch. Khim., 1984, 54(2), 417-424. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Pankratov, V.A.; Mitina, L.M.; Korshak, V.V., Thermodynamics of benzonitrile, of its cyclotrimerization process, and of the triphenyl-s-triazine formed in the range 0-330°K, Zhur. Obsch. Khim., 1984, 54, 1352-1358. [all data]

Lebedev, B.V.; Lebedev, N.K.; Kiparisova, Y.G.; Yesayan, K.A.; Golova, L.K.; Amerik, Yu.B., Thermodynamics of p-methacryloyloxybenzoic acid, the process of its polymerization and of formed poly-p-methacryloyloxybenzoic acid in the 0-500 K range, Vysokomol. Soedin., 1984, A26, 909-914. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Chernomordik, Yu.A.; Kurapov, A.S.; Sergeev, V.A., Thermodynamic study of benzonitrile, the process of its cocyclotrimerization with phenylacetylene, and the resulting 2,4,6-triphenylpyridine at 0-300 K, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1985, (2), 301-306. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Pankratov, V.A.; Frenkel, Ts.M.; Korshak, V.V., A calorimetric study of 1,6-hexamethylene diisocyanate, its polycyclotrimerization and the resulting polycyclotrimer in the 13.8-370 K region, Vysokomol. Soedin., 1985, A27, 1411-1416. [all data]

Lebedev, B.V.; Kulagina, T.G.; Kiparisova, Y.G., Thermodynamics of semicarbazides in the range 0-330°K, Zhur. Obshch. Khim., 1986, 56, 530-533. [all data]

Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Tarasov, E.N.; Pankratov, V.A.; Frenkel, Ts.M.; Fainleib, A.M., Thermodynamic properties of 3-phenyl-5-phenoxymethyl-2-oxazolidinone and 3-phenyl-5-phenoxymethyl-2-N-phenyliminooxazolidine between 0 and 300 K, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1987, (6), 1252-1254. [all data]

Kulagina, T.G.; Kiparisova, Y.G.; Lebedev, B.V., Thermodynamics of cis-(5,12)-7,7,14,14-hexamethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane between 0 and 330 K, Zhur. Obshch. Khim., 1987, 57, 38-41. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Mitina, L.M.; Pankratov, V.A., Calorimetric study of terephthalodinitrile, its polycyclotrimerization, and the resulting polytriazine in the range 0-330 K, Vysokomol. Soedin., 1988, B30(3), 179-183. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Frenkel, Ts.M.; Fainleib, A.M.; Pankratov, V.A., Thermodynamics of phenyl glycidyl ether and its reactions with diphenylcarbodiimide and phenyl isocyanate with the formation of iminooxazolidinone and oxazolidinone in the range 0-330 K, Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1988, (6), 1232-1237. [all data]

Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Lebedev, B.V.; Mager, K.A.; Gololobov, Y.G., A calorimetric study of ethyl-α-cyanoacrylate and its polymerization and a study of polyethyl-α-cyanoacrylate at 13--450 K and normal pressure, Polymer Sci. USSR, 1991, 33, 3, 537, https://doi.org/10.1016/0032-3950(91)90255-O . [all data]