Search Results

Search criteria:

Author:Khudyakov, V.L.

You may also wish to search for items by Khudyakov, V. and Khudyakov.

4 matching references were found.

Khudyakov, V.L., Russ. J. Phys. Chem., 1988, 62, 1743. [all data]

Khudyakov, V.L., Gas chromatographic determination of heats of sublimation and meltin, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 3329. [all data]

Mironov, A.A.; Khudyakov, V.L., Gas-chromatographic determination of saturated vapor pressure of compounds of low volatility, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1984, 57, 1732. [all data]

Kiselev, A.V.; Khudyakov, V.L.; Yashin, Y.I., Zh. Fiz. Khim., 1977, 51, 1260. [all data]