Search Results

Search criteria:

Author:Khotimskii, V.S.

You may also wish to search for items by Khotimskii, V. and Khotimskii.

8 matching references were found.

Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Nametkin, N.S.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S.; Kiparisova, Y.G., Thermodynamics of polymerization of vinyltrimethylsilane, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 1421-1425. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Tsvetkov, V.G.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of vinyldimethylphenylsilane and polyvinyldimethylphenylsilane and the polymerization of vinyldimethylphenylsilane, Vysokomol. Soedin., 1977, A19, 513-518. [all data]

Lebedev, N.K.; Lebedev, B.V.; Khotimskii, V.S.; Durgar'yan, S.G., The calorimetric study of vinylbenzyldimethylsilane, polyvinylbenzyldimethylsilane and the process of vinylbenzyldimethylsilane polymerization in the region 9 to 330 K, Vysokomol. Soedin., Ser., 1979, A 21, 1031-1036. [all data]

Lebedev, B.V.; Lebedev, N.K.; Khotimskii, V.S.; Durgar'yan, S.G.; Nametkin, N.S., Thermodynamics of polymerization of vinylorganosilanes, Dokl. Akad. Nauk, 1981, SSSR 259, 629-633. [all data]

Lebedev, B.V.; Lebedev, N.K.; Khotimskii, V.S.; Durgar'yan, S.G.; Nametkin, N.S., Thermodynamics of polymerization of vinylorganosilanes, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1981, 259, 629. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Tsvetkov, V.G.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of Vinyldimethylphenylsilane and Polyvinydimethylphenyl- silane and the Polymerization of Vinyldimethylphenylsilane, Vysokomol. Soedin. A, 1977, 19, 513. [all data]

Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Nametkin, N.S.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of polymerization of vinyltrimethylsilane, Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1975, 17, 1421. [all data]

Berezkin, V.G.; Korolev, A.A.; Malyukova, I.V.; Popova, T.P.; Shiryaeva, V.E.; Khotimskii, V.S., Poly[1-(trimethylsilyl)-1-propine] as chromatographic adsorbent and prospects of its application in packed and capillary columns, J. Chromatogr. A, 2002, 960, 1-2, 151-158, https://doi.org/10.1016/S0021-9673(02)00333-3 . [all data]