Search Results

Search criteria:

Author:Kafarov, V.V.

You may also wish to search for items by Kafarov, V. and Kafarov.

17 matching references were found.

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Analysis of physicochemical properties of alcohols, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1989, 309, 879. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Analysis of the physicochemical properties of esters, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1990, 312, 475. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Dokl. Phys. Chem., 1987, 298, 77. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Doklad. Akad. Nauk SSSR, 1987, 641. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Volkov, L.P., Analysis of physicochemical properties of the benzene-toluene system, Dokl. Akad. Nauk, 1992, 325, 526-9. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vokov, L.P., Analysis of physicochemical properties of pentane-hexane systems, Dokl. Akad. Nauk, 1992, 325, 321-4. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Volkov, L.P., Analysis of the physical-chemical properties of glycerol-water systems, Dokl. Akad. Nauk, 1992, 323, 895-9. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Volkov, L.P., Analysis of physicochemical properties of the ethylene glycol-water system, Dokl. Akad. Nauk, 1992, 324, 823-5. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Volkov, L.P., Analysis of physicochemical properties of the ethyl alcohol-water system, Dokl. Akad. Nauk, 1992, 324, 608-11. [all data]

Kafarov, V.V.; Gordievsky, L.A., Determination of liquid-vapor equilibrium in azeotropic systems with a solvent, J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1956, 29, 585-92. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Systematic analysis of the physico-chemical properties of saturated hydrocarbons, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1989, 307, 1144. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Analysis of physicochemical properties of secondary and tertiary alcohols, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1989, 308, 413. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Analysis of physico-chemical properties of alcohols, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1989, 309, 128. [all data]

Kogan, L.V.; Blazhin, Y.M.; Ogorodnikov, S.K.; Kafarov, V.V., Liquid-vapor equilibrium in the system formaldehyde + water. thermodynamic verification with chemical interaction in the liquid phase taken into account., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1977, 50, 2682-7. [all data]

Kafarov, V.V.; Boyarinov, A.I.; Gartman, T.N.; Danov, S.M.; Polyakov, V.M.; Chubarov, G.A., Determination of equilibrium equation parameters for acetone + methanol + methyl methacrylate system, Zh. Fiz. Khim., 1977, 51, 2576-9. [all data]

Kafarov, V.V.; Boyarinov, A.I.; Vetokhin, V.N.; Gartman, T.N., Thermodynamic checking and correction of experimental liquid- vapour equilibrium data for binary systems, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1972, 46, 1275-77. [all data]

Kafarov, V.V.; Boyarnov, A.I.; Lutsenko, V.A.; Vetokhin, V.N., Calculating the vapor-liquid equilibrium for multicomponent systems, Teor. Osn. Khim. Tekhnol., 1970, 4, 63-72. [all data]