Search Results

Search criteria:

Author:Ivanov, A.I.

You may also wish to search for items by Ivanov, A. and Ivanov.

2 matching references were found.

Kulikova, E.I.; Sadova, N.I.; Ivanov, A.I.; Popik, M.V.; Vilkov, L.V.; Pyatakov, N.F.; Pankrushev, Y.A., Eelectron diffraction study of the structure of 1,3,5-trichloro-2,4- dinitrobenzene in gas phase., Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 1990, 1990, 3, 221. [all data]

Zenkevich, I.G.; Yandovskij, V.N.; Ivanov, A.I., Chromato-Mass-Spectrometric Characterization of 1-Alkoxycarbonylalkyl-2-alkoxydiazen-1-oxides, Zh. Org. Khim., 1991, 27, 2, 239-246. [all data]