Search Results

Search criteria:

Author:Dorokhov, I.N.

You may also wish to search for items by Dorokhov, I. and Dorokhov.

12 matching references were found.

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Analysis of physicochemical properties of alcohols, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1989, 309, 879. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Analysis of the physicochemical properties of esters, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1990, 312, 475. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Dokl. Phys. Chem., 1987, 298, 77. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Doklad. Akad. Nauk SSSR, 1987, 641. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Volkov, L.P., Analysis of physicochemical properties of the benzene-toluene system, Dokl. Akad. Nauk, 1992, 325, 526-9. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vokov, L.P., Analysis of physicochemical properties of pentane-hexane systems, Dokl. Akad. Nauk, 1992, 325, 321-4. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Volkov, L.P., Analysis of the physical-chemical properties of glycerol-water systems, Dokl. Akad. Nauk, 1992, 323, 895-9. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Volkov, L.P., Analysis of physicochemical properties of the ethylene glycol-water system, Dokl. Akad. Nauk, 1992, 324, 823-5. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Volkov, L.P., Analysis of physicochemical properties of the ethyl alcohol-water system, Dokl. Akad. Nauk, 1992, 324, 608-11. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Systematic analysis of the physico-chemical properties of saturated hydrocarbons, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1989, 307, 1144. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Analysis of physicochemical properties of secondary and tertiary alcohols, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1989, 308, 413. [all data]

Kafarov, V.V.; Dorokhov, I.N.; Vetokhin, V.N.; Volkov, L.P., Analysis of physico-chemical properties of alcohols, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1989, 309, 128. [all data]