Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Bogdanova

19 matching references were found.

Shostakovskii, M.F.; Bogdanova, A.V., Vinyl Aryl Ethers. Reaction of Vinyl Phenyl Ether with Dibutyl Acetal, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1955, 100, 89. [all data]

Shostakovskii, M.F.; Bogdanova, A.V., Synthesis of Organic Compounds: 1-Chloroethyl Butyl Ether, Akad. Nauk S.S.S.R., Inst. Org. Khim. Sintegy Org. Sodinenil Sbornik, 1950, I, 155-7. [all data]

Bogdanova, A.V.; Kugatova, G.P.; Volkov, A.N.; Arakelyan, V.G., Izv. Akad. Nauk. SSSR, Ser. Khim., 1964, No. 1, 174-6. [all data]

Bogdanova, A.V.; Shostakovskii, M.F.; Krasil'nikova, G.K., Vinyl aryl ethers. VI. Some properties and transformations of vinyl cyclohexyl ether and its derivatives., Izv. Akad. Nauk S.S.S.R., 1957, 1957, 345-52. [all data]

Bogdanova, I.P.; Efremova, G.V.; Lavrov, B.P.; Ostrovskii, V.N.; Ustimov, V.I.; Yakovleva, V.I., Measurement of cross sections for electronic-rotational excitation of d3«PI»u-, v states of orthohydrogen by electron impact, Opt. Spectrosc. Engl. Transl., 1981, 50, 63-65, In original 121. [all data]

Bogdanova, I.P.; Efremova, G.V.; Yakovleva, V.I., Characteristic features of the excitation of molecular nitrogen by an electron beam, Opt. Spectrosc. Engl. Transl., 1982, 52, 563-564. [all data]

Bogdanova, K.A.; Bonetskaya, A.K.; Berlin, A.A.; Rakova, G.V.; Enikolopyan, N.S., Thermal effects of trioxane and tetraoxane polymerization, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 197, 618-620. [all data]

Berlin, A.A.; Bogdanova, K.A.; Rakova, G.V.; Enikolopyan, N.S., Thermodynamic parameters of the formation of polyoxymethylene, Polym. Sci. USSR (Engl. Transl.), 1975, 17, 742-754. [all data]

Bogdanova, K.A.; Berlin, A.A.; Kompanets, V.Z.; Rakova, G.V.; Miroshnichenko, E.A.; Lebedev, Yu.A.; Enikolopyan, N.S., Vysokomol. Soed. A, 1975, 17, 3, 658. [all data]

Bogdanova, K.I.; Solov'ev, A.N., Pressure of saturated vapors of mixtures of some individual hydrocarbons., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Neft Gaz, 1979, 22, 10, 64. [all data]

Baranovich, Z.N.; Bogdanova, L.P.; Smirnova, A.M., Solubility of argon in n-hexane at low-temperatures, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1969, 42, 1393-6. [all data]

Bogdanova, S.V.; Lambov, N.; Minkov, E., Physicochemical Studies of Cinnarizine-Polyvinylpyrrolidone Solid Dispersion, Pharmazie, 1981, 36, 197-199. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melen'teva, T.I.; Mulyanov, P.V.; Kormushechkina, A.I.; Bogdanova, T.M.; Konstantinov, I.I., Physicochemical properties of ethyl-m-phenylene diisocyanate, J. Appl. Chem. USSR, 1977, 50, 1932-1934. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melent'eva, T.L.; Mulyanov, P.V.; Kormushechkina, A.I.; Bogdanova, T.M.; Konstantinov, I.I., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1977, 50, 2032. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Sivkova, V.N.; Mulyanov, P.V.; Bogdanova, T.M., Density, viscosity, dielectric constant and vapor pressure of 3,4- dichloroaniline, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1988, Doc. No. 592 khp - 88, 1988. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melenteva, T.I.; Mulyanov, P.V.; Kormushechkina, A.I.; Bogdanova, T.M.; Konstantinov, I.I., Physicochemical properties of 2,5-diisocyanotoluene, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1982, Doc. No. 381 khp - 82, 1982. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Moncharzh, N.M.; Mulyanov, P.V.; Bogdanova, T.M.; Sivkova, V.N., Density and Accoustical Properties of Some o- and m-n-alkoxyanilines, SPSTL 1334 Khp-D82 1982, 1982. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melenteva, T.I.; Mulyanov, P.V.; Kormushechkina, A.I.; Bogdanova, T.M.; Konstantinov, I.I., Physiochemical properties of ethyl-m-phenylene diisocyanate, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1977, 50, 2032-35. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Selivanov, V.D.; Mulyanov, P.V.; Konstantinov, I.I.; Bogdanova, T.M., Khim. i Tekhnol. Prod. Org. Sint., Tr. GIAP, Moskva, 1975, 34, 13. [all data]