Search Results

Search criteria:

Author:Alenin, V.I.

You may also wish to search for items by Alenin, V. and Alenin.

23 matching references were found.

Alenin, V.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Strizhkov, V.N., Equilibrium in the isomerisation of liquid C3-C4 monobromoalkanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1702. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Nedoshivina, A.E., The isomerisation equilibria of dibromoalkanes. III. Isomerisation of 1,4-, 2,3-, and 2,4-dibromopentanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1114. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N., Equilibrium in the isomerisation of dibromoalkanes. IV. Isomerisation of dibromohexanes and heats of formation of certain C5-C10 dibromoalkanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1701-1702. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Alenin, V.I.; Uskova, L.A., Equilibria in the isomerisation of dibromoalkanes. I. Isomerisation of 1,2-, 1,3-, 1,4-, and 1,5-dibromopentanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1268, In original 2136. [all data]

Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Rasskazova, L.M., Equilibrium of isomerization of dibromoalkanes. V. Isomerization of 3,4-, 2,4-, and 1,4-dibromo-2-methylbutanes, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1858. [all data]

Merdzhanov, V.R.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Determination of enthalpy of formation and entropy isopropylbromobenzenes using data on reaction equilibrium, Termodin. Organ. Soedin., 1981, 69-72. [all data]

Merdzhanov, V.R.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Study of equilibrium transformation of ethylbromobenzenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1982, 25, 1047-1049. [all data]

Rozhnov, A.M.; Safronov, V.V.; Verevkin, S.P.; Sharonov, K.G.; Alenin, V.I., Enthalpy of combustion and enthalpy of vaporization of 2-ethyl-2-methoxypropane and thermodynamics of its gas-phase synthesis from (methanol + a 2-methylbutene), J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 629-635. [all data]

Korol'kov, A.V.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Sharonov, K.G., Equilibrium in the synthesis of ethyl cumyl ether from ethanol and α-methylstyrene, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1991, 34, 70-73. [all data]

Rozhnov, A.M.; Safronov, V.V.; Verevkin, S.P.; Sharonov, K.G.; Alenin, V.I., Enthalpy of Combustion and Enthalpy of Vaporization of 2-Ethyl-2-Methoxy- (Methanol + a 2-Methylbutene). methanol + a 2-methylbutene), J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 629. [all data]

Safronov, V.V.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Sidorov, S.A., Thermodynamics of Process of Synthesis of tert-Amyl Methyl Ether(TAME), Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1989, 62, 824. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I., Thermodynamics of the production of methyl tert-butyl ether from methanol and isobutylene, Khim. Prom-st. (Moscow), 1988, No. 10, 590. [all data]

Rozhnov, A.M.; Safronov, V.V.; Alenin, V.I.; Sharonov, K.G., Accounting for Non-ideality of Liquid Phase for Evaluation of Thermodynamic Properties of Reactions derived from Chemical Equilibria., Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 2902. [all data]

Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Merdzhanov, V.R., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.4.Equili- brium Composition of Dibromo-2-Methylbutane Isomers., Deposited Doc., 1976, VINITI 454-76 1976. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Alenin, V.I., Thermodynamics of Isomerisation of Diastereomers of 2,3-Dbromobutane and a Conformational Equilibrium., Zh. Strukt. Khim., 1975, 16, 545. [all data]

Alenin, V.I., Study of equilibrium tranformations of some mono- and dibromoralkanes with normal and iso-structure, Ph.D. Thesis, Kuibishov Polytechnical Inst., Kuibishov, USSR, 1975. [all data]

Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Rasskazova, L.I., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes., Deposited Doc., 1975, VINITI 983-75 1975. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Nedoshivina, A.E., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.3.Isomerization of 1,4-,2,3- and 2,4-Dibromopentanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 862-74 1974. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.4.Isomeriza- tion of Dibromohexanes and Enthalpy of Formation of some C5-C10 Dibromo- alkanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 2108-74 1974. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Alenin, V.I.; Uskova, L.A., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.1.Isomeriza- tion of 1,2-,1,3-,1,4-,1,5-Dibromopentanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 1313-74 1974. [all data]

Alenin, V.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Strizhkov, V.I., Equilibria of Isomerization of C3-C4 Monobromoalkanes in Liquid Phase., Deposited Doc., 1974, VINITI 2107-74 1974. [all data]

Alenin, V.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Strizhkov, V.N., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 2893. [all data]

Safronov, V.V.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I., Khim. Prom., 1988, 1988, 505. [all data]